Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930372 nr. 16

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 16 oktober 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:

I

Het derde lid wordt vervangen door:

3. De leden worden benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor een periode van vier jaren. De leden kunnen worden herbenoemd. De benoeming dan wel herbenoeming van de voorzitter vindt plaats op voordracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de overige leden worden benoemd dan wel herbenoemd op voordracht van onderscheidenlijk de Kiesraad, de Adviesraad internationale vraagstukken, de Raad voor het openbaar bestuur en de Sociaal-Economische Raad. Elk van de adviesorganen, genoemd in de derde volzin, doet een voordracht van ten minste twee personen.

II

Het vierde lid vervalt.

III

Het vijfde lid vervalt.

Toelichting

De permanente referendumcommissie krijgt veel vrijheid om een aantal politiek gevoelige zaken te regelen. In het huidige voorstel wordt de referendumcommissie benoemd door de regering. De Tweede Kamer wordt van die benoeming in kennis gesteld. Dit amendement regelt dat de leden van de referendumcommissie, na voordracht door een aantal adviesorganen, worden benoemd door de Tweede Kamer.

Van Raak