Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201430327 nr. H

30 327 Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

H BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2014

Op grond van artikel 47 van de Wet politiegegevens (Wpg) moet aan de Staten-Generaal verslag worden gedaan over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van mijn Ministerie hebben de onderzoeksbureaus Arena Consulting en Pro Facto de Wpg onderworpen aan een evaluatie. De onderzoekers hebben hun bevindingen neergelegd in het rapport Glazen Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet Politiegegevens (Wpg). Dit rapport1 bied ik u hierbij aan.

De inhoudelijke reactie op dit rapport zal ik u op korte termijn separaat doen toekomen. Dit houdt verband met een aanpalend traject: de evaluatie van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), die anderhalve maand later dan de evaluatie van de Wpg werd afgerond. Gezien de raakvlakken tussen de Wpg en de Wjsg is het wenselijk om beide evaluaties in hun onderlinge samenhang te bezien en u daarover in één geïntegreerde beleidsreactie te informeren. Het streven is om u deze beleidsreactie eind februari 2014 toe te sturen, gelijktijdig met het evaluatierapport over de Wjsg.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154364.