Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730322 nr. 17

30 322
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 31 januari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel VI, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A. Punt 1 vervalt.

B. Punt 2 vervalt.

C. Punt 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door:

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:.

2. De aanduiding «4.» wordt vervangen door «3.».

D. Punt 4 wordt vervangen door:

4. In het achtste lid (nieuw) wordt «eerste tot en met zesde lid» vervangen door: eerste tot en met zevende lid.

E. Punt 5 wordt vervangen door:

5. Na het achtste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

9. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de wijze waarop het derde lid toepassing kan vinden.

II

In artikel XIIIF, eerste lid, wordt «artikel 19, vierde lid» vervangen door: artikel 19, derde lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt om de voorgestelde verlaging van het beslagvrije gedeelte ongedaan te maken. Beslagverboden of beperkingen zoals de beslagvrije voet zijn mede bedoeld om personen in staat te stellen in hun levensonderhoud te voorzien. Er is geen reden om hierin verandering te brengen, ook niet als mensen als wanbetaler te boek staan. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen met psychosociale problemen hun post niet meer openen waardoor ze formeel gekwalificeerd worden als notoire wanbetalers.

Irrgang