Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630318 nr. 2

30 318
Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is diverse wetten aan te passen en te verbeteren in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL I. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen».

ARTIKEL II. ALGEMENE NABESTAANDENWET

In artikel 7, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen».

ARTIKEL III. ALGEMENE OUDERDOMSWET

In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen».

ARTIKEL IV. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998

In artikel 3a, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt «artikel 63, eerste lid, van die» vervangen door: artikel 63, eerste lid, van die wet.

ARTIKEL V. WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

c. sectorfonds: een sectorfonds als bedoeld in artikel 94 van de Wet financiering sociale verzekeringen;.

2. Onderdeel d komt te luiden:

d. Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 van de Wet financiering sociale verzekeringen;.

3. Onderdeel f komt te luiden:

f. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wet financiering sociale verzekeringen;.

4. Onderdeel k komt te luiden:

k. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 van de Wet financiering sociale verzekeringen;.

B

In artikel 2, tweede lid, vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen,».

C

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Werkgever is de overheidswerkgever onderscheidenlijk de natuurlijke persoon tot wie of het lichaam tot welk een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan.

D

In artikel 17b, eerste lid, onderdeel a, wordt «laatstgenoemde wet» vervangen door: eerstgenoemde wet.

E

In artikel 24, zesde lid, wordt «wachtgeldfonds» vervangen door: sectorfonds.

F

In artikel 27, derde lid, wordt «of artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen» vervangen door: , artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen of artikel 4.1.2, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

G

Artikel 72 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert» vervangen door: reïntegratiebedrijf.

2. In het vierde lid wordt «de in het derde lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon» vervangen door «het reïntegratiebedrijf», wordt «die natuurlijke persoon of rechtspersoon» vervangen door «dat reïntegratiebedrijf» en wordt «Deze natuurlijke persoon of rechtspersoon» vervangen door: Dit reïntegratiebedrijf.

3. In het vijfde lid wordt «de in het derde lid bedoelde natuurlijke of rechtspersoon» vervangen door: het reïntegratiebedrijf.

H

In artikel 129c wordt «de artikelen 88 tot en met 88i van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de artikelen 12.2.1 tot en met 12.2.8 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

ARTIKEL VI. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «acht weken» vervangen door: vier weken.

2. In het negende lid wordt «een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een andere wettelijke regeling» vervangen door: een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid op grond van een andere wettelijke regeling.

B

In artikel 7, eerste lid, komt de derde zin te luiden: Bij ministeriële regeling kunnen nadere en afwijkende regels worden gesteld in verband met het voor bijzondere gevallen vaststellen van welke dag als eerste werkdag wordt aangemerkt.

C

In artikel 67c wordt de zinsnede «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

ARTIKEL VII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het negende lid wordt «acht weken» vervangen door: vier weken.

2. In het tiende lid wordt «een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een andere wettelijke regeling» vervangen door: een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid op grond van een andere wettelijke regeling.

B

In artikel 59b wordt de zinsnede «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

C

Het opschrift van artikel 76a komt te luiden:

Artikel 76a Overgangsbepaling in verband met de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten.

ARTIKEL VIII. WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 40, vierde lid, wordt «van het in het eerste lid bedoelde risico» vervangen door: van het desbetreffende in het eerste lid bedoelde risico.

B

Aan het in artikel 49 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Bij ministeriële regeling kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het eerste lid, aanhef en onderdeel d.

C

Artikel 100 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «artikel 29, tweede lid, onderdeel d, e, en f» vervangen door: artikel 29, tweede lid, onderdeel d, e, f, en g».

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:

l. de kosten in verband met de uitvoering van artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, ten aanzien van personen, die een uitkering ontvangen als bedoeld in onderdeel b.

D

Aan artikel 104, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. de kosten die in verband met de uitvoering van artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, ten aanzien van personen, die een uitkering ontvangen als bedoeld in onderdeel c.

E

Artikel 115, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «de artikelen 56, 104, 108, 117 en 117b» vervangen door: de artikelen 56, 101, 104, 108, 117 en 117b.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

r. vergoedingen aan gemeenten die worden overeengekomen ter uitvoering van artikel 30, vijfde lid, onderdeel a, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van een wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.

F

Artikel 122b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «104, eerste lid, onderdeel d,» ingevoegd: 108, eerste lid, onderdeel d,.

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:

9. In 2006 komen in afwijking van de artikelen 108, eerste lid, onderdeel d, en artikel 115, eerste lid, aanhef, niet ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid: de door het UWV te betalen WGA-uitkeringen aan de personen, bedoeld in artikel 24, die op de laatste dag van de wachttijd, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, een uitkering ontvingen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b, of c van de Ziektewet. De in de eerste zin genoemde uitkeringen alsmede de op grond van enige wet over deze uitkeringen door het UWV verschuldigde premies die niet op deze uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht komen in het jaar 2006 ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

G

Artikel 122c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid wordt «Wet WIA» vervangen door: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

2. In het negende lid wordt «in 2005 en 2006 betaalde basispremie WGA» vervangen door: over 2005 en 2006 betaalde basispremie WGA.

3. Na het elfde lid worden vijf leden toegevoegd, luidende:

12. Het vijfde lid is niet van toepassing op de startende werkgever. In het zevende lid wordt ten aanzien van de startende werkgever voor «vanaf 29 december 2005» gelezen: vanaf het tijdstip waarop deze aanvangt werkgever te zijn.

13. Het UWV is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift dat voor de datum van inwerkingtreding van artikel 40 is ingediend tegen een beslissing op grond van dit artikel.

14. De inspecteur is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift dat op of na de datum van inwerkingtreding van artikel 40 is ingediend tegen een beschikking op grond van dit artikel.

15. Op beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van het UWV inzake een beschikking op grond van dit artikel, waarop op de datum van inwerkingtreding van artikel 40 nog geen uitspraak is gedaan, wordt beslist door de rechter waarbij het beroep aanhangig is.

16. In bestuursrechtelijke gedingen, waarbij beroep na de inwerkingtreding van artikel 40 wordt ingediend tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van het UWV inzake een beschikking op grond van dit artikel, treedt de inspecteur als partij in de plaats van het UWV.

ARTIKEL IX. WET INVOERING EN FINANCIERING WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.5a wordt na «artikel 1, onderdelen e en f» ingevoegd: van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.

B

Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen c en d wordt «artikel 8.2.12» vervangen door: artikel 8.2.13.

2. In onderdeel h wordt «artikel 4.3.3, vierde lid' vervangen door; artikel 4.3.3, eerste en vierde lid.

3. In onderdeel j wordt «artikel 8.2.10, zevende lid» vervangen door: 8.2.11, zevende lid.

C

In artikel 2.3, eerste lid, wordt de zinsnede «die voor die dag in aanmerking is gebracht» vervangen door: die op of voor die dag in aanmerking is gebracht».

D

In artikel 2.4, eerste lid, wordt na «artikel 2.10» een zinsnede ingevoegd, luidende: of, indien op de aanvraag niet voor die dag is beslist, op de dag waarop de voorziening wordt verstrekt.

E

Artikel 2.9, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «artikel 115» vervangen door: artikel 100.

2. Onderdeel c, komt te luiden:

c. vergoedingen aan gemeenten die worden overeengekomen ter uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals dit artikel luidde op de dag voor het vervallen van dat artikel als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10.

F

Artikel 2.16a wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt «artikel 3.8.1, onderdeel F» vervangen door: artikel 3.8.2, onderdeel E.

2. In onderdeel B, aanhef wordt «artikel 3.8.11» vervangen door: artikel 3.8.12.

3. In onderdeel B, onder 2, wordt «vervangen door: h.» vervangen door: vervangen door i.

4. Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 3.8.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel M wordt «artikel 104, eerste lid, onderdeel e, artikel 104, vijfde lid, 108, eerste lid, onderdeel e, en 108, tweede lid» vervangen door: artikel 104, eerste lid, onderdeel f, artikel 104, zesde lid, 108, eerste lid, onderdeel f, en 108, derde lid.

2. In onderdeel N, onder 1, wordt «eerste lid, onderdeel e» vervangen door: eerste lid, onderdeel f.

ARTIKEL X. WET KINDEROPVANG

De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6, onderdeel i, wordt als volgt gewijzigd:

1. De puntkomma aan het slot sub 1 en 2, wordt telkens vervangen door een komma.

2. In sub 3 wordt «en werkzaamheden» vervangen door: werkzaamheden.

3. In sub 3 wordt «of artikel 4.2.5 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen» vervangen door: , artikel 4.2.5 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 52e van de Ziektewet.

B

Artikel 94, tweede lid, wordt aan het slot van onderdeel a, de puntkomma vervangen door een komma.

ARTIKEL XI. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h, komt te luiden:

h. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;.

2. Na onderdeel j wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. overheidswerkgever: de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.

B

In artikel 2, tweede lid, vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen,».

C

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Werkgever is de overheidswerkgever onderscheidenlijk de natuurlijke persoon tot wie of het lichaam tot welk een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan.

D

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het negende lid wordt «acht weken» vervangen door: vier weken.

2. In het tiende lid wordt «een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een andere wettelijke regeling» vervangen door: een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid op grond van een andere wettelijke regeling.

E

In artikel 19, eerste lid, komt de derde zin te luiden: Bij ministeriële regeling kunnen nadere en afwijkende regels worden gesteld in verband met het voor bijzondere gevallen vaststellen van welke dag als eerste werkdag wordt aangemerkt.

F

In de artikelen 19, zevende lid, 29c, eerste lid, 29g, tweede en vierde lid, 34a, derde lid en 57, vijfde lid, wordt «het besluit» telkens vervangen door: de beschikking.

G

In artikel 24, eerste lid, wordt «de taak, bedoeld in artikel 10 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, tot behoud, herstel en bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid» vervangen door: de taak tot bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

H

In artikel 28, onderdeel g, wordt «hun taak op grond van artikel 8 of 10 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten» vervangen door: hun taak op grond van artikel 658a, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

I

In de artikelen 29g, vijfde en achtste lid, 36a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 50, negende en tiende lid, 57, eerste lid, 86a en 87d wordt «een besluit» telkens vervangen door: een beschikking.

J

In de artikelen 29c, eerste lid, 29g, eerste lid, 57, vijfde lid, en 57a, eerste lid, wordt «Het besluit» telkens vervangen door: De beschikking.

K

In artikel 29c, tweede lid, wordt «het in het eerste lid bedoelde besluit» vervangen door «de in het eerste lid bedoelde beschikking» en wordt «in dat besluit» vervangen door: in die beschikking.

L

Artikel 36a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een dergelijk besluit of trekt hij dat in» vervangen door: een dergelijke beschikking of trekt hij die in.

2. In het derde lid wordt «Een besluit» vervangen door: Een beschikking.

M

In artikel 65e wordt de zinsnede «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

N

In artikel 71a, zevende lid, wordt «Bij of krachtens» vervangen door: Bij.

O

In artikel 87b wordt «besluiten,» vervangen door: beschikkingen.

P

Hoofdstuk VII, paragraaf 2, komt te luiden:

§ 2. Medische beschikkingen

Artikel 88

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. medische beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;

b. werknemer: de persoon op wiens medische gegevens de beoordeling betrekking heeft;

c. werkgever: de belanghebbende bij een medische beschikking, die niet de werknemer is.

Artikel 88a

1. Stukken die medische gegevens bevatten worden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet aan de werkgever ter inzage of ter kennisname gegeven of toegezonden, tenzij de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2. De toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken.

3. Tijdens het horen in bezwaar kan de toestemming ook mondeling worden ingetrokken.

Artikel 88b

1. Indien door de werknemer geen toestemming is gegeven als bedoeld in artikel 88a, is de inzage, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever die advocaat of arts is dan wel daarvoor van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bijzondere toestemming heeft gekregen.

2. De gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de werkgever bij:

a. de voorbereiding van een medische beschikking;

b. het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift; en

c. de behandeling van een bezwaar; voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

3. Artikel 7:4, tweede, vierde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op stukken of inlichtingen die medische gegevens bevatten.

Artikel 88c

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vermeldt de motivering van een medische beschikking, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, in een aparte bijlage.

2. Indien de werknemer geen toestemming heeft gegeven als bedoeld in artikel 88a wordt de bijlage, bedoeld in het eerste lid, niet aan de werkgever verstrekt.

3. De bijlage wordt verstrekt aan de gemachtigde van de werkgever, bedoeld in artikel 88b.

4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een rapport of een advies van een arts of een psycholoog, waarnaar bij de motivering van een medische beschikking wordt verwezen.

Artikel 88d

Bij de bekendmaking van een medische beschikking wordt gewezen op de artikelen 88a, 88b, 88c en 88e.

Artikel 88e

De gronden van het bezwaar of beroep, bedoeld in artikel 6:5, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht, worden in een aparte bijlage vermeld voorzover ze betrekking hebben op medische gegevens.

Artikel 88f

1. Indien artikel 8:32, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast, vindt in afwijking van artikel 8:62, eerste lid, van die wet het onderzoek ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, met gesloten deuren plaats, tenzij de rechtbank ambtshalve of op verzoek van een van de partijen bepaalt dat het onderzoek openbaar is.

2. In de uitnodiging, bedoeld in artikel 8:56 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt mededeling gedaan van het eerste lid.

Artikel 88g

Artikel 88f is van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van het hoger beroep en bij de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

ARTIKEL XII. WET STRUCTUUR UITVOERINGSORGANISATIE WERK EN INKOMEN

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c van het vijfde lid komt te luiden:

c. ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 9.1, eerste en tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, tenzij de artikelen 8.2.6, derde lid, of 9.3, tweede lid, van die wet van toepassing zijn.

2. Het zevende lid komt te luiden:

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor het vijfde en zesde lid in ieder geval voor de situaties van samenloop van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, met de vergelijkbare taak van werkgevers of in geval van samenloop van uitkeringen, de inhoud van de overeenkomst met het reïntegratiebedrijf, het verwerken van gegevens en de soort werkzaamheden.

B

In artikel 42, vierde lid, wordt «arbeidsgehandicapten» vervangen door: werknemers.

C

In artikel 83k, eerste lid, wordt «artikel 2.10 van de van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen» vervangen door: artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

ARTIKEL XIII. WET WERK EN BIJSTAND

In artikel 31, tweede lid, onderdeel h, van de Wet werk en bijstand wordt «werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen» vervangen door: uitkeringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

ARTIKEL XIV. WET WERK EN INKOMEN KUNSTENAARS

In artikel 4, tweede lid, onderdeel g, van de Wet werk en inkomen kunstenaars wordt «werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen» vervangen door: uitkeringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

ARTIKEL XV. WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.2.1, tweede en derde lid, vervalt telkens de zinsnede «en arbeidskundig».

B

In artikel 1.2.3, vijfde lid, wordt na «De voordracht tot» ingevoegd: respectievelijk de.

C

Aan artikel 1.5.1, wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De persoon die op grond van een regeling als bedoeld in artikel 1.3.3, aanhef en onderdeel b, een uitkering ontvangt, wordt geacht op elke dag waarover hij die uitkering ontvangt, loon te ontvangen, ter hoogte van die uitkering.

D

In artikel 1.5.2, eerste lid, en in artikel 2.2.4, eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt na «bedrag» ingevoegd: met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

E

Artikel 2.2.4, wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Op de WGA-uitkering, bedoeld in het derde lid, wordt, indien de persoon, die op grond van deze paragraaf verzekerd is, meer verdient dan zijn resterende verdiencapaciteit als bedoeld in artikel 7.2.2, vierde en vijfde lid, per kalendermaand 70% van dat meerdere in mindering gebracht.

F

Na artikel 2.2.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2.4a Nadere regels UWV

Het UWV stelt nadere regels met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Deze regels bevatten in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

a. de toelating tot de vrijwillige verzekering;

b. het einde van de vrijwillige verzekering; en

c. het dagloon, bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid.

G

Artikel 4.2.2, tweede lid, wordt de zinsnede «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

H

Na artikel 4.3.4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.3.4a Reiskostenvergoeding

In door het UWV vast te stellen gevallen worden reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed van personen die door het UWV zijn opgeroepen en van hun begeleiders indien de toestand van de persoon begeleiding noodzakelijk maakt.

I

In artikel 4.4.1, eerste lid, wordt «de verzekerde, bedoeld in artikel 9.1» vervangen door: de verzekerde, bedoeld in artikel 9.1, eerste en tweede lid.

J

Artikel 5.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «wordt buiten aanmerking» vervangen door: worden buiten aanmerking.

2. In het zesde lid wordt «is van overeenkomstige toepassing» vervangen door: zijn van overeenkomstige toepassing.

K

In artikel 7.1.2, eerste lid, onderdelen b en c, wordt na «als» ingevoegd: die.

L

Artikel 7.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «onmiddelijk» vervangen door: onmiddellijk.

2. In het vierde lid vervallen de onderdelen a en b.

3. In het vierde lid komt de tweede zin te luiden: Deze regels hebben betrekking op de gelijkstelling van weken waarin geen arbeid is verricht met weken waarin hij als verzekerde arbeid heeft verricht.

M

Artikel 7.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «voor de verzekerde die aan de inkomenseis, bedoeld in het tweede lid, voldoet» vervangen door: voor de verzekerde die per kalendermaand een inkomen uit arbeid verdient dat ten minste gelijk is aan de inkomenseis, bedoeld in het tweede lid.

2. In het vijfde lid wordt «ter bepaling van het inkomen, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid» vervangen door: ter bepaling van het inkomen uit arbeid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

N

In artikel 7.2.3, negende lid, wordt «negende lid» vervangen door: achtste lid.

O

In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «recht op een uitkering op grond van deze wet ontstaat» vervangen door: recht op een uitkering op grond van artikel 6.1.1 of artikel 7.1.1 ontstaat.

P

Aan artikel 8.1.3 worden vier leden toegevoegd, luidende:

3. Op verzoek van de werknemer verstrekt de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, een verklaring waaruit de medische situatie alsmede de vooruitzichten van de werknemer blijken. De verklaring wordt mede opgesteld op basis van gegevens uit de medische sector.

4. Een aanvraag voor een verkorte wachttijd gaat vergezeld van de verklaring, bedoeld in het derde lid.

5. Indien de aanvraag voor een verkorte wachttijd niet vergezeld gaat van een verklaring als bedoeld in het derde lid, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

6. Artikel 8.1.2 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

Q

In artikel 8.2.7 vervalt het eerste lid, onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.

R

In artikel 8.2.11, eerste lid, vervalt «van de verzekerde, zijn wettelijke vertegenwoordiger, degene die hij voor de ontvangst daarvan gemachtigd heeft en de instelling, bedoeld in artikel 8.2.5».

S

Aan artikel 9.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

7. In de situatie, bedoeld in het tweede lid, verhaalt het UWV de kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van artikel 30, eerste lid, onderdeel b, juncto vijfde lid, onderdeel c, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen op de werkgever, bedoeld in het tweede lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de soort en de omvang van de kosten, bedoeld in de eerste zin.

T

In artikel 9.4, tweede lid, wordt «12.4.5, eerste lid» vervangen door: 12.4.4, eerste lid.

U

Aan artikel 10.1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. de verzekerde tijdens het tijdvak, bedoeld in artikel 3.3, negende lid, zonder deugdelijke grond heeft nagelaten verweer te voeren tegen of heeft ingestemd met een beëindiging van de dienstbetrekking.

V

In artikel 10.9, vierde lid, wordt «bij gebreke aan tijdige betaling» vervangen door: bij gebreke van tijdige betaling.

W

In artikel 12.4.6 wordt «aanspraken op grond van artikel 4.2.3» vervangen door: aanspraken op grond van artikel 4.2.2, tweede lid, en 4.2.3.

X

Na artikel 13.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13.4a Overgangsrecht in verband met artikel 3.1, derde lid.

In afwijking van artikel 3.1, derde lid, worden bij het bepalen van de van de wachttijd tot 1 september 2005 de volgende perioden in aanmerking genomen:

a. perioden waarin recht bestaat op ziekengeld als bedoeld in de Ziektewet en de daarop berustende bepalingen worden in aanmerking genomen en worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen;

b. perioden die niet al op grond van onderdeel a meetellen, maar waarin de verzekerde ongeschikt is geweest voor zijn arbeid.

Deze perioden worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Bij het vaststellen van de periode van vier weken, bedoeld in dit artikel blijven perioden waarin uitkering in verband met zwangerschap en bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

ARTIKEL XVI. ZIEKTEWET

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e, komt te luiden:

e. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;.

2. Na onderdeel h wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.

B

In artikel 2, tweede lid, vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen,».

C

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Werkgever is de overheidswerkgever onderscheidenlijk de natuurlijke persoon tot wie of het lichaam tot welk een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan.

D

In artikel 29, derde lid, komt de tweede zin te luiden: Bij ministeriële regeling kunnen nadere en afwijkende regels worden gesteld in verband met het voor bijzondere gevallen vaststellen van welke dag als eerste werkdag wordt aangemerkt.

E

Aan artikel 29b wordt een lid toegevoegd, luidende:

10. Bij ministeriële regeling kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het tweede lid.

F

Aan artikel 38b wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Artikel 38a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op de melding, bedoeld in het tweede lid.

G

In artikel 52d wordt de zinsnede «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

H

Na artikel 52d worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 52e Proefplaatsing

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, in het kader van de bevordering van de inschakeling in de arbeid, toestemming verlenen aan de persoon aan wie ziekengeld is toegekend, om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal drie maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten.

2. Tijdens het verrichten van werkzaamheden op een proefplaats wordt het ziekengeld niet ingetrokken of herzien.

3. De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn:

a. werkzaamheden, waartoe de persoon, bedoeld in het eerste lid, met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;

b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering ten behoeve van de persoon, bedoeld in het eerste lid, heeft afgesloten;

c. werkzaamheden, die de persoon, bedoeld in het eerste lid, niet reeds eerder onbeloond op een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en

d. werkzaamheden waarbij er, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, een reëel uitzicht is op een op de onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang voor ten minste 6 maanden.

4. De persoon, bedoeld in het eerste lid, die werkzaamheden verricht als bedoeld in het eerste lid, doet daarvan onverwijld mededeling aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

5. Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt de periode van onderbreking, voor de toepassing van dat lid buiten beschouwing gelaten.

6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

Artikel 52f Nadere regels m.b.t. aanvraag proefplaatsing

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag van toestemming als bedoeld in artikel 52e.

I

De derde afdeling, paragraaf 2, komt te luiden:

§ 2. Medische beschikkingen

Artikel 75

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. medische beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;

b. werknemer: de persoon op wiens medische gegevens de beoordeling betrekking heeft;

c. werkgever: de belanghebbende bij een medische beschikking, die niet de werknemer is;

d. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet.

Artikel 75a

1. Stukken die medische gegevens bevatten worden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet aan de eigenrisicodrager of de werkgever ter inzage of ter kennisname gegeven of toegezonden, tenzij de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2. De toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken.

3. Tijdens het horen in bezwaar kan de toestemming ook mondeling worden ingetrokken.

Artikel 75b

1. Indien door de werknemer geen toestemming is gegeven als bedoeld in artikel 75a, is de inzage in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, voorbehouden aan de bedrijfsarts of de arbodienst van de eigenrisicodrager dan wel aan een gemachtigde van de eigenrisicodrager of van de werkgever die advocaat of arts is dan wel daarvoor van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bijzondere toestemming heeft gekregen.

2. De gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de eigenrisicodrager of van de werkgever bij de voorbereiding van een medische beschikking voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

3. De arbodienst of de bedrijfsarts dan wel de gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de eigenrisicodrager bij:

a. het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift; en

b. de behandeling van een bezwaar; voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

4. Artikel 7:4, tweede, vierde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op stukken of inlichtingen die medische gegevens bevatten.

Artikel 75c

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vermeldt de motivering van een medische beschikking, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, in een aparte bijlage.

2. Indien de werknemer geen toestemming heeft gegeven als bedoeld in artikel 75a, wordt de bijlage, bedoeld in het eerste lid, niet aan de eigenrisicodrager of de werkgever verstrekt.

3. Desgevraagd wordt de bijlage verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst van de eigenrisicodrager dan wel aan de gemachtigde van de eigenrisicodrager of van de werkgever, bedoeld in artikel 75b.

4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een rapport of een advies van een arts of een psycholoog, waarnaar bij de motivering van een medische beschikking wordt verwezen.

Artikel 75d

Bij de bekendmaking van een medische beschikking wordt gewezen op de artikelen 75a, 75b, 75c en 75e.

Artikel 75e

De gronden van het bezwaar of beroep, bedoeld in artikel 6:5, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht, worden in een aparte bijlage vermeld voorzover ze betrekking hebben op medische gegevens.

Artikel 75f

1. Indien artikel 8:32, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast, vindt in afwijking van artikel 8:62, eerste lid, van die wet het onderzoek ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medischegegevens, met gesloten deuren plaats, tenzij de rechtbank ambtshalve of op verzoek van een van de partijen bepaalt dat het onderzoek openbaar is.

2. In de uitnodiging, bedoeld in artikel 8:56 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt mededeling gedaan van het eerste lid.

Artikel 75g

Artikel 75f is van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van het hoger beroep en bij de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL XVII. WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

Artikel 20, eerste lid, onderdeel e, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren komt te luiden:

e. de rechterlijk ambtenaar bij wie een verminderde arbeidsprestatie is vastgesteld en aan wie een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is toegekend of op wie artikel 2.3 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van toepassing is.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL XVIII. WET OVERHEIDSPERSONEEL ONDER DE WERKNEMERSVERZEKERINGEN

In artikel 45b, derde lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt «op of na 1 oktober 2004» vervangen door: tussen 30 september 2004 en 1 oktober 2005.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL XIX. ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN

In artikel 3, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervalt de zinsnede «en luchtvaartuigen,».

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XX. SLOTBEPALING BETREFFENDE DE WERKLOOSHEIDSWET

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 maart 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen vanWAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Kamerstukken II 2004/05, 30 016, nr. 2) tot wet wordt verheven en in werking treedt wordt in het artikel dat in Hoofdstuk XB van de Werkloosheidswet wordt toegevoegd in het eerste en tweede lid «wachtgeldfondsen» telkens vervangen door: sectorfondsen.

ARTIKEL XXI. NUMMERING

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanhalingen van de artikelen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen die voorkomen in deze wet in overeenstemming met de op grond van artikel 15.4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vastgestelde nummering van die wet.

ARTIKEL XXII. INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XXIII. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,