Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630318 nr. 11

30 318
Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID BUSSEMAKER

Ontvangen 23 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel VIII, onderdeel B, punt 4, komt als volgt te luiden:

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het eerste lid, aanhef en onderdeel d.

7. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Artikel XVI, onderdeel E, punt 4, komt als volgt te luiden:

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

10. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het tweede lid.

11. De voordracht voor een krachtens het tiende lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt het parlement te allen tijde zicht te doen behouden op eventuele inperkingen van de reikwijdte van de premiekortingsregeling in de Wet financiering sociale verzekeringen en de no-riskpolis Ziektewet voor de zogeheten gemeentelijke doelgroep. Deze instrumenten maken het voor werkgevers aantrekkelijker iemand met structurele functionele beperkingen in dienst te nemen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in memorie van toelichting bij de Aanpassingsen verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aangegeven deze instrumenten te willen voorbehouden voor mensen voor wier integratie de gemeente ten minste twee jaar lang verantwoordelijk is geweest. Dit wil hij regelen via een ministeriële regeling. Hiermee worden echter twee jaar lang de reïntegratiemogelijkheden onnodig beknot voor een grote groep mensen met objectief vastgestelde structurele functionele beperkingen, voor wie het extra lastig is werk te vinden.

Bussemaker