Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630314 nr. 13

30 314
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

nr. 13
MOTIE VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Voorgesteld 23 november 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de koopkrachtcompensatie met name voor AOW-ers met een minimuminkomen broodnodig is;

van mening, dat in geval van beslag het AOW-kopje onderdeel dient uit te maken van de beslagvrije voet in geval van schuldsanering, beslag en kwijtschelding;

verzoekt de regering de relevante regels zodanig aan te passen dat het AOW-kopje onderdeel vormt van de beslagvrije voet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl