Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630314 nr. 12

30 314
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

nr. 12
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 november 2005

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan het in Artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 33b wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

Toelichting

Om het beoogde inkomenseffect van de tegemoetkoming voor de belanghebbenden te waarborgen is die niet vatbaar voor beslag.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus