Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630306 nr. 13

30 306
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK

Ontvangen 7 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel D, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «: en» vervangen door: een puntkomma.

2. Het derde lid wordt vervangen door:

3. Aan het derde lid worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

i. voordelen die op de voet van artikel 32ab, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 als eindheffingsbestanddeel in aanmerking zijn genomen, mits de belastingplichtige de aldaar bedoelde schriftelijke mededeling in zijn administratie bewaart en

j. voordelen van een voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

II

Na artikel I, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da. In artikel 3.20 wordt het derde lid vervangen door:

3. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt onder een auto verstaan een personenauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

III

In artikel III wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

D1. Na artikel 11, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

Tot het loon behoort mede niet het genot van een ter beschikking gestelde bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

IV

In Artikel III, onderdeel Dbis, wordt, onder vernummering van het tweede tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. Het derde lid wordt vervangen door:

3. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt onder een auto verstaan een personenauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

V

Na Artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XIVA

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 24b worden «€ 27,67», «€ 33,84», «€ 55,59», «€ 102,49», «€ 135,67», «€ 4,33», «€ 4,65», «€ 5,11» en «€ 1,16» vervangen door onderscheidenlijk: «€ 60,60», «€ 74,11», «€ 121,74», «€ 224,45», «€ 297,12», «€ 9,48», «€ 10,18», «€ 11,19» en «€ 2,54».

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (ook wel grijze kentekens) buiten de heffing van de inkomstenen loonbelasting wordt gebracht.

Het budgettaire effect van deze wijziging (circa 260 miljoen euro op jaarbasis) wordt gedekt door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto's van ondernemers.

Dezentjé Hamming-Bluemink