Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630306 nr. 12

30 306
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

nr. 121
AMENDEMENT VAN HET LID DE NERÉE TOT BABBERICH C.S.

Ontvangen 4 november 2005

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel X wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A. In artikel 13 wordt «€ 17,75» vervangen door: € 15,04.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2003 is door een amendement (kamerstuk 28 607, nr. 30) het accijnstarief op overige alcoholische dranken (gedestilleerd) verhoogd van € 15,04 naar € 17,75 per 100 liter per volume percent alcohol.

Uit onderzoek is gebleken dat dit tot een aanzienlijke omzetdaling heeft geleid in de Nederlandse grensstreken met Duitsland en België ten gunste van deze landen. Dit heeft ook geleid tot een terugloop van de accijnsopbrengsten. Met de wijziging door dit amendement wordt het accijnstarief op overige alcoholische dranken (gedestilleerd) verlaagd tot het niveau van vóór de verhoging zoals die in het Belastingplan 2003 was opgenomen.

Uit onderzoek van het EIM blijkt dat deze wijziging over een periode van 4 jaar een budgettair voordeel oplevert van per saldo € 121 miljoen.

Voor 2006 treedt een licht budgettair verlies op dat indien nodig gedekt kan worden uit een verhoging van dividenden van staatsdeelnemingen.

De Nerée tot Babberich

Dezentjé Hamming-Bluemink

Bakker


XNoot
1

Herdruk in verband met wijziging in de toelichting.