Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630306 nr. 11

30 306
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 4 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXIII wordt een nieuwe artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIIIA

In de Wet op de zorgtoeslag wordt met ingang van 1 januari 2008 na artikel 1 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

In afwijking van artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt voor de toepassing van deze wet het verzamelinkomen in aanmerking genomen alsof de afdelingen 3.6 en 3.6a van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet van toepassing zouden zijn.

Toelichting

Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat huurders en eigenwoningbezitters met hetzelfde inkomen, afgezien van de belastbare inkomsten uit eigen woning, ook dezelfde zorgtoeslag krijgen. De zorgtoeslag is gelijk aan het verschil tussen de standaardpremie en de normpremie, voorzover de normpremie lager is dan de standaardpremie. De standaardpremie wordt jaarlijks door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. De normpremie bestaat uit een percentage van het drempelinkomen vermeerderd met een percentage van het toetsingsinkomen. Het drempelinkomen is gebaseerd op het wettelijke minimumloon. Het toetsingsinkomen is op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen gelijk aan het verzamelinkomen op basis van de Wet inkomstenbelasting 2001, mits er een aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Indien er geen aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld, is het toetsingsinkomen gelijk aan het belastbare loon. De belastbare inkomsten uit eigen woning behoren wel tot het verzamelinkomen, maar niet tot het belastbare loon. Dit amendement beoogt derhalve alleen het toetsingsinkomen aan te passen indien er een aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld.

Indien er een aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld, worden door dit amendement bij de bepaling van het toetsingsinkomen de belastbare inkomsten uit eigen woning niet meer tot het verzamelinkomen gerekend. De belastbare inkomsten uit eigen woning bestaan uit het saldo van de voordelen uit eigen woning en het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. Dit saldo is in de meeste gevallen negatief, omdat de aftrekbare kosten (zoals de hypotheekrente) hoger zijn dan de voordelen uit eigen woning en het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning. Voor de berekening van het toetsingsinkomen moet dan het verzamelinkomen, zoals dat is bepaald op basis van de Wet inkomstenbelasting 2001, met dit saldo worden verhoogd, respectievelijk verlaagd. Vervolgens dient de eventuele aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld te worden bijgeteld.

Uitvoering van dit amendement is eerst vanaf 1 januari 2008 mogelijk, aangezien de geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst hier niet eerder op kunnen worden aangepast. De aanpassing van het toetsingsinkomen voor de Wet op de zorgtoeslag zal tot een budgettaire opbrengst leiden van € 248 mln. Dit bedrag wordt ingezet voor een verlaging van de normpremiepercentage in de zorgtoeslag voor het toetsingsinkomen voor zover dat boven het drempelinkomen uitgaat, met 0,75%-punt. Deze aanpassing vindt met toepassing van artikel 2, derde lid, laatste volzin, plaats bij algemene maatregel van bestuur.

Irrgang