Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630300-XI nr. 15

30 300 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2006

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT

Ontvangen 8 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 03 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 175 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement draait de bezuiniging op de huursubsidie (straks: huurtoeslag) terug. De korting op de huursubsidie, die in 2004 € 12,– per huishouden per maand bedroeg, loopt in 2006 op tot een bedrag van € 17,05 per huishouden per maand. Ongeveer 1 miljoen huishoudens krijgen hiermee te maken, zonder dat dit is terug te vinden in koopkrachtplaatjes voor 2006. Daardoor komt de koopkracht van met name alleenstaande ouderen en minima te veel onder druk te staan. Voorgesteld wordt om in 2006 deze korting voor alle huursubsidieontvangers ongedaan te maken.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het deels terug-draaien van de «Wet Hillen». Via deze wet is geregeld dat mensen met een afgeloste hypotheek niet meer worden aangeslagen voor het eigenwoningforfait. Deze tegemoetkoming aan huizenbezitters kost de schatkist bij benadering 250 miljoen euro per jaar.

Dit amendement regelt dat mensen met een afgeloste hypotheek niet in het «nultarief» vallen, maar in een «voordeeltarief». Ten opzichte van de situatie voor «Hillen» zijn zij dus nog altijd voordeliger uit. De introductie van een dergelijk voordeeltarief kan worden uitgewerkt in het Belastingplan 2006.

Van Gent