30 300 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006

nr. 259
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2006

In de Koers Primair Onderwijs: ruimte voor de school (juni 2004) heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over de voortgang.

Destijds hebben we afgesproken dat het interactieve proces van de Koers Primair Onderwijs zal worden voortgezet. Over veel thema’s is de afgelopen twee jaar van gedachten gewisseld met het onderwijsveld en de onderwijsorganisaties. Om goed in beeld te houden wat er leeft bij betrokkenen in en om de scholen heb ik vorig najaar het initiatief genomen voor een nieuwe ronde gesprekken in het land.

Hierover rapporteert de voortgangsrapportage Koers Primair Onderwijs1, waarin de ontwikkelingen op een drietal gebieden centraal staan: goed bestuur, kwaliteit en innovatie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de scholen in deze sector.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven