Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630300-III nr. 5

30 300 III
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2006

nr. 5
MOTIE VAN DE LEDEN KALSBEEK EN DITTRICH

Voorgesteld 12 oktober 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Koninklijk Huisarchief een particulier archief is, waarop de Archiefwet niet van toepassing is;

overwegende, dat in het Koninklijk Huisarchief zich stukken bevinden die voortvloeien uit de uitoefening van de functie van het staatshoofd, althans waarbij discussie mogelijk is over de vraag in hoeverre dit een volledige particuliere kwestie betreft;

overwegende, dat dergelijke stukken onder de werking van de Archiefwet gebracht zouden moeten worden;

verzoekt de regering op korte termijn een deugdelijke inventarisatie te laten maken van de bescheiden in het Koninklijk Huisarchief door de directeur van het Nationaal Archief, een onafhankelijk historicus en de directeur van het Koninklijk Huisarchief;

verzoekt de regering de stukken waarin kwesties aan de orde komen die het openbaar belang raken of het functioneren van het staatshoofd, ter beschikking te stellen aan het Nationaal Archief, waarbij de mogelijkheid bestaat privé-elementen af te schermen, waarmee zij worden gebracht onder de werking van de Archiefwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalsbeek

Dittrich