Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630300-A nr. 22

30 300 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM

Ontvangen 6 december 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 15 Hoofdvaarwegennet wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 500 (x € 1 000).

II

In artikel 15 Hoofdvaarwegennet wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 500 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd middelen beschikbaar te stellen voor renovatie van de kolksluis in Zwartsluis. Door achterstallig onderhoud is deze kolksluis, die als achtervang in noodsituaties fungeert, buiten werking geraakt. Daarbij is de directe omgeving van de sluis verwaarloosd. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt het budget op artikel 15.02 Beheer en onderhoud met € 1,5 mln verhoogd.

Dekking wordt gevonden in het taakstellend budget (€ 26–€ 41 mln) voor de aanleg van de Keersluis in Zwartsluis, dat naar verwachting niet volledig aangewend hoeft te worden.

Van Hijum