Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630300 nr. 62

30 300
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 62
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2005

Tijdens het ordedebat van 16 november heeft de heer De Nerée tot Babberich mij gevraagd om mijn uitspraken in een gesprek met RTL nieuws over koopkrachtreparatie nader toe te lichten. Mede namens de Minister van SZW wil ik met deze brief graag tegemoet komen aan dit verzoek.

Mijn uitspraken zijn gebaseerd op het debat zoals dat is gevoerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De Minister-President heeft destijds aangegeven dat de koopkrachtgevolgen van een hogere olieprijs moeten worden bezien tegen de achtergrond van het totale koopkrachtbeeld, waarbij ook de ontwikkeling van andere economische variabelen beschikbaar moet zijn om een goede afweging te kunnen maken.

Het kabinet beschikt nog niet over nieuwe CPB-cijfers. Op basis van een aantal ontwikkelingen lijkt het er echter op dat het koopkrachtbeeld voor 2006 minder wordt verstoord ten opzichte van het beeld in de MEV dan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd gevreesd. Tijdens het debat werd nog gesproken over een olieprijs van $ 65. Inmiddels bevindt deze zich rond de $ 54, dus minder ver boven de MEV-raming van $ 50 voor 2006. Uiteraard kan pas een definitief oordeel worden gegeven nadat de cijfers van het CPB beschikbaar zijn.

De Minister van Financiën,

G. Zalm