Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630238 nr. 6

30 238
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

nr. 6
VERSLAG

Vastgesteld 1 november 2005

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat te hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1. ALGEMEEN

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel, maar hebben reserveringen bij de paragraaf over de Bijdrage in de kosten van kortingen (hierna: Bikk) en de Zorgverzekeringswet.

Op de vijf hoofdpunten van de wet hebben zij een aantal vragen en opmerkingen, die in dit verslag zijn opgenomen.

De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel.

Zij hebben daarover enige opmerkingen en vragen, die in dit verslag worden weergegeven.

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van het voorstel. Slechts een tweetal vragen leven bij de leden van de VVD-fractie naar aanleiding van dit voorstel. Deze zijn in dit verslag opgenomen.

2. KLEIN BELEID

De leden van de CDA-fractie vinden het positief dat de regering het mogelijk maakt voor mensen om met behoud van een Nederlandse WW-uitkering een reïntegratie -traject in het buitenland (EU, EER, Zwitserland) te gaan volgen. Wel hebben zij nog een aantal vragen:

Waarom is gekozen voor 28 landen, terwijl het toch heel moeilijk voorstelbaar is dat iemand in Letland een reïntegratie-traject zal volgen? In de memorie van toelichting wordt vastgesteld dat dit een goede oplossing voor grensarbeid met België en Duitsland is, maar in de wet wordt gekozen voor 28 landen en niet twee. Welke bedoeling zit hierachter?

Waarom is gekozen voor een maximumtermijn van 6 maanden?

Een potentiële werkgever zal een brief moeten schrijven dat hij de persoon, die een reïntegratie -traject volgt, waarschijnlijk in dienst zal nemen, een voorwaarde die bij een reintegratie-traject in Nederland niet geld. In welke taal moet die brief geschreven worden en aan welke voorwaarden moet de brief voldoen (wat betekent het juridisch dat een werkgever uitzicht op een baan biedt?) om als afdoende beoordeeld te worden?

De leden van de CDA-fractie beoordelen het voorstel om voor een kind, dat langer dan 6 maanden, maar misschien korter dan een jaar ziek is, kinderbijslag toe te kennen, als positief.

Het scheppen van de mogelijkheid om gedurende maximaal 6 maanden met behoud van een WW-uitkering in het buitenland een reïntegratietraject uit te voeren heeft de warme instemming van de leden van de PvdA-fractie. Deze leden vragen wel of in die periode er sprake zal zijn van vrijstelling van sollicitatie activiteiten als er een baangarantie is of een arbeidsovereenkomst aan het eind van het traject. Immers in de voorbeelden wordt aangegeven dat er sprake zou kunnen zijn van een toekomstige werkgever die de meerdere kosten van het reïntegratie traject op zich neemt. Moet een reïntegratie traject in het buitenland afgebroken worden als tussentijds onvoldoende in Nederland wordt gesolliciteerd? Als aan het eind van het reïntegratie traject er een baangarantie in het buitenland is moet dan toch tussentijds in Nederland wekelijks worden gesolliciteerd op straffe van een sanctie zoals dat nu ook moet ook al is er al een nieuwe baan geaccepteerd? Graag zien de leden van de CDA-fractie meer duidelijkheid tegemoet.

Is de regering bereid de voorgenomen beleidsbevoegdheid van het UWV om een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting toe te kennen in dit wetsvoorstel op te nemen opdat deze bevoegdheid per 1 januari 2006 kan ingaan? Kan de regering een concept Algemene maatregel van bestuur voor de uitwerking aan de Kamer voorleggen?

Tijdens het overleg over de startende zelfstandigen vanuit de WW is aangegeven door de staatssecretaris dat de faciliteiten voor deze startende zelfstandigen zou worden verbeterd op onderdelen. Uit het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt te lezen dat deze regelingen pas per 1 januari 2007 zouden ingaan. Dat was niet de bedoeling van de Kamer. Kan de regering met een nota van wijziging dit «klein beleid» dat voor een relatief kleine groep WW-gerechtigden verstrekkende nieuwe kansen bied in dit wetsvoorstel opnemen?

De leden van de PvdA-fractie vragen of een onderbreking van de schoolopleiding vanwege zwangerschap ook valt onder de thans voorgestelde regeling dat gedurende die ziekteperiode er recht op kinderbijslag ontstaat.

3. FINANCIËLE GEVOLGEN EN ADMINISTRATIEVE LASTEN

Ondanks het aanzienlijke budgettaire beslag, zien de leden van de CDA-fractie het besluit om teveel betaalde premies ambtshalve terug te geven en deze teruggave niet meer afhankelijke te laten zijn van een verzoek, als zeer positief. De premies en bijdragen worden immers automatisch opgelegd en de huidige restitutieregeling is omslachtig.

Toch verzoeken deze leden de regering nog een aantal vragen over de voorgestelde procedure te beantwoorden:

Is het mogelijk voor mensen, die inkomsten hebben uit meerdere bronnen (bijvoorbeeld meerdere pensioenfondsen) om al aan het begin van het jaar te verzoeken om niet over alle inkomensbestanddelen premie/bijdragen te betalen: ze weten immers zeker dat ze over het maximumbedrag zullen heenkomen?

Zal de polisadministratie in 2006 zo goed functioneren, dat voor iedereen teruggave ambtshalve ook werkelijk geschiedt: het is immers niet onwaarschijnlijk dat de polisadministratie niet zonder fouten zal functioneren? Bestaat de mogelijkheid om teruggave te verzoeken nog in 2006?

De leden van de CDA-fractie hechten eraan dat de kosten van de sociale zekerheid helder en inzichtelijk zijn en dat kostendekkende premies in rekening gebracht worden.

Hiertoe hebben zij bij motie aangegeven dat het UWV een overzicht moet geven van de betaalde premie en het recht op uitkeringen (nr. 28 371, nr. 22). Hoever is de proef over deze motie in 2006 gevorderd en heeft de regering overwogen de processen, gepaard met dit overzicht en de processen, gepaard met de ambtshalve teruggave te laten samenlopen?

De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennisgenomen van het voornemen van de regering om de teruggave van te veel betaalde premies voor werknemersverzekeringen en de zorgtoeslag te versnellen en te vereenvoudigen via een ambtshalve regeling van de inspecteur. Wel vragen deze leden hoe de berekening van de kosten respectievelijk 90 mln. euro en 175 mln. euro heeft plaatsgevonden? En kan de regering aangeven hoe dit zowel voor werknemers praktisch wordt uitgevoerd?

In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat een deel van de voorstellen voor vereenvoudiging en deregulering van de Wet SUWI perspectief voor vermindering van administratieve lasten bij de uitvoeringsorganisaties biedt. De leden van de VVD-fractie vragen aan de regering om aan te geven om welke bedrag dit gaat.

4. COMMENTAAR OP DE TOETSEN

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan aangeven waarom zij niet heeft besloten om de kwartaalrapportage te vervangen door een viermaandrapportage en waarom besloten is te wachten tot de Evaluatie SUWI 2006.

5. ARTIKELSGEWIJS

Inleiding

In het algemeen willen de leden van de CDA-fractie opmerken dat het opvalt dat bij deze verzamelwet verschillende technische omissies uit eerdere veeg- en verzamelwetten hersteld moeten worden. De leden van de CDA-fractie dringen bij de regering aan op de nodige zorgvuldigheid, juist ook daar waar het vaak technische aanpassingen betreft.

Artikel X Wijziging van de Invorderingswet 1990, onderdeel B

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering kan aangeven vanwaar de beschreven rangorde bij betaling komt tussen werknemerspremies en belastingen enerzijds en de premies volksverzekeringen anderzijds.

Artikel XII Wijziging van de Werkloosheidswet, onderdeel B

De leden van de CDA-fractie vragen of de de regering in kaart heeft gebracht in welke mate van de regeling voor een ander dan het beoogde doel misbruikt kan worden? Kan de regering haar verwachtingen en eventueel voorzorgsmaatregelen geven?

In welke mate verwacht de regering positieve effecten van de ruimere reïntegratiemogelijkheden in het buitenland?

Artikel XII Wijziging van de Werkloosheidswet, onderdeel F

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering kan aangeven in hoeverre de betreffende bepalingen ten aanzien van samenloop tussen WAO en WW ook voor de nieuwe WIA zullen gelden.

Artikel XXV Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, onderdeel A

In het wetsvoorstel wordt onder meer geregeld dat het UWV belastinggegevens aan derden mag leveren in artikel XXV onderdeel W artikel 124a (artikel 13 vierde lid, artikel 73 vierde lid, en artikel 13 eerste en tweede lid wet SUWI. De leden van de PvdA-fractie willen graag voor de wetsbehandeling het concept van de Algemene maatregel van bestuur aan de Kamer voorgelegd zien waarin de voorwaarden waarop dat zou kunnen gebeuren is aangegeven. Voorts vragen zij op welke manier zal worden bewaakt dat belastinggegevens die aan private of commerciële derden worden verstrekt niet worden aangewend voor commerciële doeleinden of andere doelen waarvoor zij zijn bestemd en hoe daarop de controle wordt uitgeoefend.

Het College bescherming Persoonsgegevens is geen advies gevraagd over deze maatregel. De leden van de PvdA-fractie vragen om dat advies als nog te vragen en aan de Kamer voor te leggen.

Artikel XXV Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, onderdeel B, M en N

In 2001 heeft de regering de bijdrage in de kosten kortingen ingevoerd. De leden van de CDA-fractie hechten bijzonder aan kostendekkende premies en helderheid voor de burger, zoals zij al eerder aangaven in dit verslag. Toch houdt de regering via wetten en regelgeving nog steeds de mogelijkheid om sommen geld van de rijksbegroting naar de sociale fondsen (werknemersverzekeringen en volksverzekeringen) te storten en omgekeerd. Kan de regering aangeven welke artikelen in welke wetten de mogelijkheid bieden aan de regering om gelden over te maken tussen sociale fondsen onderling en tussen ieder van de sociale fondsen en de rijksbegroting?

Bij de artikelsgewijze toelichting vragen de leden van de CDA-fractie verder naar een specifiek alternatief.

Het effect van de wet Bikk is volgens de leden van de CDA-fractie dat een regering met de bijdrage geen inkomenspolitiek kan voeren zonder een wijziging van de wet. Met de verschillende rijksbijdragen in de sociale verzekeringswetten tot nu toe is dit wel gebeurd. Voor de leden van de CDA-fractie is dit aanleiding de weg in te slaan van structureel lastendekkende premies per fonds in plaats van fondsen met inkomenspolitiek gevoelige rijksbijdragen (fiscalisering) en franchises in premiegrondslagen. Daarom vragen de leden van de CDA-fractie de Kamer een opgave te doen van alle volksverzekeringspremies bij een premiegrondslag met alleen de verrekening van de algemene heffingskorting (vrije voet) zonder rijksbijdragen. Het verschil in de 1e en 2e loonschijf tussen deze geschoonde volksverzekeringspremies met de loonheffing 2006 onder en boven de 65 jaar zijn de belastingtarieven. Dit alternatief geeft door de grondslagverbreding lagere volksverzekeringspremies, maar heeft geen inkomensgevolgen.

De leden van de CDA-fractie hechten aan deze opgave alvorens een eindoordeel over de intrekking van de Bikk en creatie van nieuwe rijksbijdragen te kunnen geven, vooral nu met ingang van 2006 de rijksbijdrage en daarmee een inkomenspolitiek instrument uit het stelsel van de zorgverzekeringen is verdwenen.

Artikel XXV Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen onderdeel D

De leden van de CDA-fractie vragen per wanneer het met de polisadministratie feitelijk mogelijk zal worden om ook daadwerkelijk tot de ambtshalve teruggave over te gaan. Kan de regering aangegeven wat de effecten zijn van de vermindering van premie-inkomsten voor de diverse premiepercentages?

Artikel XXV Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen onderdeel W

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering kan aangeven wat voor een soort private instanties zij op het oog heeft bij het doorgeven van gegevens. Welk doel beoogt de regering met de mogelijkheid de gegevens door te geven? De leden van de CDA-fractie hebben er bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de 90 punten tot vermindering van administratieve last en bureaucratie voor gepleit dat gestimuleerd wordt dat gegevens via één loket gecommuniceerd worden door UWV, belastingdienst en pensioenfondsen. Deze aanpassing zou daar volgens deze leden aan bij moeten kunnen dragen. Kan de regering aangeven hoe zij hier verdeer invulling aan wil geven?

Artikel XXX Wijziging van de Wet medezeggenschap werknemers

De leden van de CDA-fractie vragen of dit artikel niet overbodig is geworden na de intrekking van het betreffende wetsvoorstel.

Artikel XXXI Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, onderdeel D

Hoewel de leden van de CDA-fractie nut en noodzaak van de Eerste Dagmelding (EDM) onderschrijven vragen zij wel in hoeverre de gevonden oplossing, gezien de korte termijn voor melding, ook een voor werkgevers praktisch uitvoerbare oplossing is. Is er overleg geweest met werkgevers(organisaties) en zo, ja wat was daarvan het resultaat?

Artikel XXXVIII Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, onderdeel C, E en F

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering kan aangeven welke concrete situaties zij voor ogen heeft wanneer zij spreekt over uitvoeringsopdrachten die niet zouden worden gegeven door of in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel XXXVIII Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, onderdeel D

De leden van de CDA-fractie denken dat het goed is dat de administratieve indeling van werkzoekenden periodiek door CWI wordt afgestemd met UWV en gemeenten.

Artikel XLVI Wijzigingen Zorgverzekeringswet

De leden van de CDA-fractie constateren dat artikel 46 van het voorliggende wetsvoorstel brengt wijzigingen aanbrengt in de systematiek van het heffen van inkomensafhankelijke bijdragen voor de zorgverzekeringswet. Hoofdstuk 5 van die wet stelt daarvoor regels en niet voor het eerst worden er wijzigingen in aangebracht. Het ontbreken van de gedelegeerde regelgeving onder dit wetsvoorstel leidt nog immer tot onduidelijkheid over de precieze percentages van de bijdragen over de precieze inkomensbestanddelen, ook al is duidelijk dat de totale hoeveelheid bijdragen ongeveer 15 miljard euro zal moeten beslaan in het komend jaar.

De leden van de CDA-fractie achten deze onzekerheid onwenselijk en hebben dit meerdere keren aangegeven. Ook achten zij het buitengewoon ongewenst als elk jaar een discussie ontstaat of bepaalde inkomensdelen vrijgesteld moeten worden of onder een andere tariefstructuur gesteld dienen te worden.

Aangezien de gewenste duidelijkheid tot nu toe is uitgebleven, verzoeken zij de regering hoofdstuk 5 zo aan te passen, dat in de wetstekst de onderscheidende inkomenscategorieën worden vastgelegd (inkomenscategorieën met de 6,5% bijdrage, 4,4% bijdrage en 0% bijdrage). Voorts verzoeken zij de regering de passages, waarin aangegeven wordt bij welke samenloop van betalingen boven het maximum welke bijdrage wordt terugbetaald te verhelderen door te verwijzen naar de drie benoemde categorieën.

De voorzitter van de commissie,

Smits

Adjunct-griffier,

Esmeijer


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), voorzitter, Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Huizinga-Heringa (CU), Varela (LPF), Eski (CDA), Koomen (CDA), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF), Hirsi Ali (VVD), Van Hijum (CDA), Van der Sande (VVD), Vacature (algemeen).

Plv. leden: Depla (PvdA), Koser Kaya (D66), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Azough (GL), Omtzigt (CDA), Vacature (PvdA), Vacature (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Vietsch (CDA), Van der Vlies (SGP), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van Dijk (CDA), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Van As (LPF), Aptroot (VVD), Hessels (CDA), Van Egerschot (VVD), Vacature (algemeen).