Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630238 nr. 11

30 238
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

nr. 11
MOTIE VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Voorgesteld 23 november 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat thans het UWV niet de vrijheid heeft om in incidentele gevallen werklozen met een WW-uitkering ontheffing van de sollicitatieplicht kan geven vanwege redelijkheid en billijkheid;

van mening, dat het niet vruchtbaar en redelijk is om een jarenlange sollicitatieplicht op te leggen aan een oudere werknemer voor een zeer beperkt aantal werkloze uren per week als men voor die uren mantelzorg doet;

van mening, dat een sanctie op niet-solliciteren niet passend is indien er na het aanvaarden van een baan tijdens de korte tussenliggende periode niet meer is gesolliciteerd;

verzoekt de regering het UWV thans de bevoegdheid te geven om op grond van redelijkheid en billijkheid in incidentele, kleinschalige situaties het solliciteren voor de vacature om te zetten in mantelzorg dan wel het niet-solliciteren niet te sanctioneren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl