Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630238 nr. 10

30 238
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 23 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXXVIII wordt als volgt gewijzigd:

I

Na onderdeel E wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 33c wordt, onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid, tot derde tot en met zesde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Het bericht, bedoeld in het eerste lid, bevat informatie over de verwachte hoogte en duur van de uitkering, die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt verstrekt, indien de werknemer op de laatste dag van de periode waarop het bericht betrekking heeft, werkloos, arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zou worden.

II

Het in onderdeel Ob voorgestelde artikel 83i wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Tot een bij regeling van Onze Minister bepaalde datum» vervangen door: Tot 1 januari 2009.

2. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde tot vijfde lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt in lijn met de motie Omtzigt/Weekers (28 219, nr. 22) een geïntegreerd verzekerdenbericht te introduceren waarmee de verzekerde jaarlijks kennis neemt van de betaalde premies en opgebouwde rechten.

Artikel 33c van de Wet SUWI regelt het verzekeringsbericht, dat te zijner tijd kan integreren met de arbeidsverledenbeschikking. Zolang de polisadministratie nog niet geheel gevuld is blijft de arbeidsverledenbeschikking noodzakelijk. Dit amendement voorziet er in die overgangsperiode die geregeld is in artikel 83i van de Wet SUWI te beperken. Voorgesteld wordt in het jaar 2009 over het jaar 2008 een verzekeringsbericht te verstrekken, dat de gegevens uit de arbeidsverledenbeschikking bevat. Voorafgaand daaraan kan het UWV al geleidelijk toewerken naar een dergelijk geïntegreerd verzekeringsbericht. De nadere bepalingen in het vijfde lid, om arbeidsverledenbeschikking en verzekeringsbericht op onderdelen op elkaar nader af te stemmen in de periode tot 2012 kunnen dan ook vervallen.

Het is wenselijk, dat het verzekeringsbericht naast gegevens over loon, premies en verzekering voor de WW, ZW, of WAO/WIA ook informatie geeft over rechten op uitkering bij het intreden van het risico van werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Daartoe dient het artikel over het verzekeringsbericht te worden aangevuld. Dit wordt geregeld in het nieuwe tweede lid van artikel 33c.

Omtzigt