30 234 Toekomstig sportbeleid

32 371 Organisatie Wereldkampioenschap voetbal

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Na een bid van de KNVB is Amsterdam door de UEFA aangewezen als speelstad van de finale van de Europa League 2013. De toewijzing is gedaan onder het voorbehoud dat de overheid een aantal garanties doet. Ik heb in samenwerking met de ministeries van Financiën, BZK, SZW, BuZa, EL&I, V&J, OCW en I&M de door de UEFA aangeleverde conceptgaranties zodanig geherformuleerd dat ze allen in overeenstemming zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving1.

De gedane toezeggingen passen allen binnen het geldende stelsel van het Nederlands recht. Met deze brief wil ik u informeren dat ik deze herziene garanties via de KNVB aan de UEFA heb doen toekomen.

In de brief d.d. 31 oktober 2011 met nummer 32 371, nr. 17, blz. 2 en in het wetgevingsoverleg van 28 november jl. heb ik uw Kamer laten weten in nauw overleg met andere ministeries bezig te zijn om voor toekomstige grootschalige evenementen waarvoor Nederland zich wil kandideren een set of model van overheidsgaranties te ontwikkelen. Ik zal u hierover in het eerste kwartaal van 2012 informeren.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven