30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2010

Hierbij bied ik u het heden gepubliceerde rapport van de Gezondheidsraad over dopinggebruik aan.1

Het rapport doet verslag van een onderzoek naar de aard van schadelijke effecten van het gebruik van doping in de ongeorganiseerde sport (met name door bezoekers van fitnesscentra en sportscholen). Het mondt uit in een aantal conclusies en aanbevelingen die ik nader zal bestuderen met het oog op eventueel nieuw of aan te passen beleid met betrekking tot het dopingvraagstuk in de (ongeorganiseerde) sport. Ik zal dat doen in samenhang met de al aangekondigde beleidsaanpassingen naar aanleiding van het TNO-onderzoek naar de omvang van het gebruik van juni 2009. Daarover heeft de toenmalige staatssecretaris van VWS – M. Bussemaker – u geïnformeerd met haar brief van 19 juni 2009 (30 234, nr. 24).

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven