Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202130234 nr. 268

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 268 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S.

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat iedereen in Nederland de kans moet hebben om te kunnen sporten en bewegen in een veilige en toegankelijke omgeving;

overwegende dat een Sportwet van meerwaarde kan zijn om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen om daarmee Nederland fitter, gezonder en weerbaarder te maken;

spreekt uit deze Kamerperiode toe te willen werken naar een Sportwet;

verzoekt de regering, alvorens voorbereidingen te treffen voor een Sportwet, uiterlijk voor het eerstvolgende wetgevingsoverleg sport met organisaties in de sportwereld zoals sportbonden en de commerciële sportsector een verdiepingsslag naar de mogelijke reikwijdte en effecten van deze Sportwet te maken;

verzoekt de regering, bij deze verdiepingsslag ten minste duidelijk te krijgen:

wat de reikwijdte van een Sportwet zou moeten zijn met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van sport;

hoe de verschillende overheden, ondernemers, sportbonden en -verenigingen zich tot elkaar verhouden;

wat de aansluiting is met bestaande wetgeving zoals de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Burgerlijk Wetboek (BW);

verzoekt de regering tevens, om de Kamer mee te nemen in dit proces en periodiek te informeren over de voortgang, de planning en de richting van deze Sportwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Laan

Rudmer Heerema

Kuiken

Van Nispen

Westerveld