30 229
Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER

Ontvangen 14 maart 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel J, wordt aan artikel X 10, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Aan het verzoek, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet voldaan, indien het tijdstip waarop het verzoek wordt gedaan ligt binnen een periode van zestien weken voor het einde van de zittingsduur als bedoeld in hoofdstuk C.

II

In artikel I, onderdeel J, wordt aan artikel X 10, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidende: Aan het verzoek, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet voldaan, indien het tijdstip waarop het verzoek wordt gedaan ligt binnen een periode van zestien weken voor het einde van de zittingsduur als bedoeld in hoofdstuk C.

Toelichting

Tijdelijke vervanging voor een termijn van zestien weken kan niet beginnen binnen zestien weken voor het einde van de reguliere zittingstermijn van een volksvertegenwoordigend orgaan, omdat de vervangingstermijn dan niet kan worden volgemaakt. Daarom beoogt dit amendement tijdelijke vervanging binnen zestien weken voor het einde van de reguliere zittingstermijn onmogelijk te maken. Dit geldt niet voor een situatie van tussentijdse ontbinding.

De Pater-van der Meer

Naar boven