Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630212 nr. 12

30 212
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID HESSELS

Ontvangen 13 februari 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, wordt na onderdeel K een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel f, wordt na de zinsnede ’transport van elektriciteit,’ ingevoegd: de betalingsvoorwaarden,.

2. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

10. De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, bepalen dat een vordering tot betaling van een tarief, genoemd in artikel 27, eerste lid, vervalt na twee jaren, te rekenen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.

II

In artikel II, wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 12b, derde lid, wordt na onderdeel d, een onderdeel ingevoegd, luidende:

e. de betalingsvoorwaarden, die in elk geval inhouden dat een vordering tot betaling van een tarief, genoemd in artikel 12a, vervalt na twee jaren, te rekenen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.

Toelichting

Veel problemen met netbeheerders gaan over de betaling van de energierekening. Geschillen over betaling van de energierekening kunnen leiden tot stopzetting van de energielevering. Betalingsproblemen en afsluitbeleid zijn dan ook nauw met elkaar verweven. Belangrijke bronnen van problemen zijn te late en/of onjuiste rekeningen. Te late of verkeerde rekeningen kunnen leiden tot hoge naheffingen bij de consument. Vanuit een oogpunt van bescherming van de consument is het daarom wenselijk op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet regels te stellen omtrent de door netbeheerders gehanteerde betalingsvoorwaarden. Deze regels moeten worden opgenomen in de door de Raad van Bestuur van de NMa op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vast te stellen Codes. In deze Codes moet worden opgenomen dat een vordering tot betaling van energierekeningen vervalt na twee jaar te rekenen vanaf het moment waarop de vordering van de netbeheerder opeisbaar is geworden.

Hessels