Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630212 nr. 11

30 212
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 10 februari 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel N een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Na

In artikel 95b worden het zevende en achtste lid vervangen door:

7. Een netbeheerder en een vergunninghouder voeren een beleid, gericht op het voorkomen van het afsluiten van een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, in het bijzonder in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar.

8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het beëindigen van de levering van elektriciteit aan een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, alsmede over preventieve maatregelen om de afsluiting van dergelijke afnemers waar mogelijk te voorkomen.

9. De ministeriële regeling, bedoeld in het achtste lid wordt niet eerder getroffen dan nadat aanbieders en consumentenorganisaties zijn gehoord.

II

In artikel II wordt na onderdeel J een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 44 worden het zevende en achtste lid vervangen door:

7. Een netbeheerder en een vergunninghouder voeren een beleid, gericht op het voorkomen van het afsluiten van een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, in het bijzonder in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar.

8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het beëindigen van de levering van gas aan een afnemer als bedoeld in artikel 43, eerste lid, alsmede over preventieve maatregelen om de afsluiting van dergelijke afnemers waar mogelijk te voorkomen.

9. De ministeriële regeling, bedoeld in het achtste lid wordt niet eerder getroffen dan nadat aanbieders en consumentenorganisaties zijn gehoord.

Toelichting

Door de nog striktere scheiding van netbeheerders en leveranciers van gas en elektriciteit ten gevolge van het wetsvoorstel kan de bescherming van de consument tegen afsluiting in het gedrang komen. Het is daarom zaak dat de sector zich conformeert aan een gedragscode die bevordert dat afsluitingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Het amendement maakt het mogelijk om een dergelijke gedragscode algemeen verbindend te verklaren.

De inspanningsverplichting van netbeheerder en vergunninghouder om een beleid te voeren dat is gericht op het voorkomen van afsluiting van kleinverbruikers is wat ruimer omschreven. Uit het oogpunt van het voorkomen van persoonlijk leed -vaak gevolgd door hoge maatschappelijke kosten om betreffende huishoudens weer op de rails te krijgenis het altijd van belang om waar mogelijk afsluiting te voorkomen. Dat geldt dubbel zo sterk tijdens de winterperiode.

Irrgang