30 180 Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie

Nr. 20 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL1

Aan Zijne Excellentie de heer Yiannakis L. Omirou, Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

Den Haag, 16 april 2013

Beste collega,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging om deel te nemen aan de Conferentie van Voorzitters van Europese Parlementen in Nicosia van 21–23 april 2013 en voor de voorbereidende documenten ten aanzien van deze conferentie.

Tijdens deze bijeenkomst zal het belangrijke thema aan de orde komen over hoe een conferentie opgezet zal kunnen worden zoals gemeld in artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, die naar mijn mening de noodzakelijke democratische legitimiteit in de EU zal versterken.

Het opzetten van deze conferentie is mijns inziens essentieel voor ons als nationale parlementen om in staat te zijn de ontwikkelingen die plaatsvinden op Europees niveau bij te houden. Europa bevindt zich in een economische en financiële crisis en de Europese Commissie, de Europese Raad en de Eurogroep ontwikkelen antwoorden op deze crisis die nationale parlementen treffen in hun meest fundamentele basisrecht, het budgetrecht. Daarom geloof ik dat we als nationale parlementen het ons niet kunnen veroorloven te veel tijd te verliezen met gedetailleerde discussies over hoe een dergelijke Artikel 13-conferentie opgezet zou moeten worden.

Voor de Tweede Kamer is het belangrijk dat de conferentie klein, compact, praktisch en effectief zal zijn, gericht op zaken aangaande het begrotingsbeleid en andere gerelateerde onderwerpen die in het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU genoemd worden. Gesproken kan worden over zaken aangaande de Bankenunie, de Begrotingsunie, de Economische Unie, en de versterkte rol van nationale parlementen hierbij. Daarnaast zal de Artikel 13-conferentie niet besluitvormend van aard moeten zijn.

Uit het oogpunt van efficiëntie zou ik mij kunnen voorstellen dat een bestaande structuur gebruikt zal worden om deze Artikel 13-conferentie op te zetten. De Tweede Kamer geeft er voorkeur aan dat het voorzitterschap van deze conferentie in handen zal zijn van het parlement dat het roulerende EU-voorzitterschap bekleedt. Permanente ondersteuningsstructuren, zoals een secretariaat, zijn daarbij niet nodig. Verder heeft het de voorkeur dat nationale parlementen zelf kunnen beslissen over hoe de delegaties samengesteld zullen worden. De rol van het Europees Parlement dient niet van agenda zettende aard te zijn.

Ik hoop oprecht dat we tijdens de Conferentie van Voorzitters in Nicosia in staat zullen zijn concrete stappen vooruit te nemen ten aanzien van deze kwestie. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten op de Conferentie van Voorzitters en wens u veel succes in het naar een optimaal resultaat begeleiden van de discussies.

Hoogachtend,

Anouchka van Miltenburg

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


X Noot
1

Een engelstalige versie van deze brief is als bijlage bijgevoegd

Naar boven