Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030175 nr. 96

30 175
Besluit luchtkwaliteit 2005

nr. 96
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2010

Tijdens het Algemeen Overleg over luchtkwaliteit van 3 februari 2010 heb ik uw Kamer toegezegd bij de gemeente Amsterdam te informeren naar de milieu-eisen die worden gesteld bij de aanbesteding van openbaar vervoer per bus en hoe deze zich verhouden tot de afspraken die zijn gemaakt in het kader van milieuzones voor vrachtwagens. Dit naar aanleiding van vragen van uw Kamer over het hanteren van minder strenge milieu-eisen bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Amsterdam dan de eisen die worden gesteld aan vrachtwagens in milieuzones.

Zoals ik uw Kamer al op 3 februari 2010 heb gemeld, is de gemeente Amsterdam partij in het milieuzoneconvenant voor vrachtwagens. Hierin zijn afspraken gemaakt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor het bedrijfsleven betekent dit dat milieuzones alleen toegankelijk zijn voor schone vrachtwagens. Hoewel bussen niet onder milieuzonering vallen, bestaat er de inspanningsverplichting voor gemeenten om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals de aanbesteding van schoon openbaar vervoer.

De gemeente Amsterdam heeft mij aangegeven dat de Stadsregio Amsterdam het openbaar vervoer in Amsterdam aanbesteedt. De gemeente Amsterdam is partij in het milieuzoneconvenant. De stadsregio heeft aangegeven zich in te zetten voor het duurzaam maken van de concessies van het openbaar vervoer. Als voorbeelden van de inzet van de stadsregio op dit punt noemt de stadsregio de proef met de hybride waterstofbussen (een gezamenlijk project met de gemeente Amsterdam en het Rijk) en de verplichting voor het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) om bij de nieuwe concessie een duurzaamheidsplan in te dienen.

De gemeente Amsterdam is reeds in overleg met de Stadsregio Amsterdam en het GVB om tot een versnelde afschrijving en vervanging van de meest vervuilende bussen te komen, aldus de gemeente. Deze inspanning van de gemeente Amsterdam is erop gericht om het openbaar vervoer in de regio qua uitstoot minimaal op gelijk niveau te brengen als dat voor het vrachtverkeer binnen de milieuzone.

In dat verband heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op 17 februari 2010 het besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor het verschonen van het wagenpark van het GVB, zodat in ieder geval bij de aanscherping van de eisen van de milieuzone vrachtwagens per 1 juli 2013 het buswagenpark aan dezelfde emissie-eisen voldoet.

Ik constateer dat Amsterdam aangeeft inmiddels bezig te zijn om de uitstootnormen voor bussen en vrachtwagens gelijk te trekken.

Verder faciliteert en stimuleert mijn collega Cramer andere overheden bij het vormgeven van hun Duurzaam Inkopenbeleid, waaronder ook schoon busvervoer.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings