Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830175 nr. 299

30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 299 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2018

Hierbij ontvangt u het concept kabinetsbesluit aanpassing NSL 2018. De afgelopen maanden is het besluit opengesteld voor publiek om zienswijzen in te dienen. Daarnaast is het onderzoek van TNO afgerond naar de effectiviteit van maatregelen gericht op het versneld oplossen van de binnenstedelijke NO2-knelpunten. Dit vormt samen met de inbreng van de betreffende gemeenten, die deels nieuwe colleges hebben gevormd, input voor de Aanpassing van het NSL 2018.

Ik ben verheugd dat het is gelukt om samen met alle betrokken gemeenten te komen tot een pakket van maatregelen om de resterende knelpunten versneld op te lossen en zodoende de termijn van overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zo kort mogelijk te houden.

Het overal voldoen aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit is geen vanzelfsprekendheid. Dat is voor veel Europese landen nog steeds een grote uitdaging. In Nederland is er op een aantal plaatsen nog sprake van knelpunten, die vragen om een gezamenlijke inzet van het Rijk en gemeenten1. Met de Aanpassing van het NSL 2018 realiseren we een versnelling in het oplossen van deze laatste knelpunten. Ik verwacht op basis van de prognoses dat met het aanvullende pakket ook de laatste overschrijdingen voor stikstofdioxide uiterlijk in 2018 teniet zijn gedaan. Daarmee zijn alle binnenstedelijke knelpunten opgelost.

Om de resterende binnenstedelijke knelpunten op te lossen, stel ik een budget beschikbaar van € 10.35 miljoen voor aanvullende maatregelen. Vanuit het Rijk draag ik door middel van cofinanciering bij aan de aanvullende maatregelen die gemeenten treffen. Dit bedrag wordt verdeeld over de volgende steden Rotterdam (€ 6.5 mln.), Eindhoven (€ 2 mln.), Arnhem (€ 0.85 mln.), Amsterdam (€ 0.5 mln.) en Utrecht (€ 0.5 mln.). Met de genoemde cofinanciering treffen gemeenten op en nabij de knelpuntlocaties, maatregelen om de uitstoot van stikstofdioxiden te reduceren, om op deze wijze zo snel mogelijk onder de grenswaarden te komen en te blijven. Het gaat hierbij om het verminderen het verkeer op doorgaande routes (Rotterdam), de realisatie van walstroom om emissies door schepen te verminderen (Arnhem) of een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische taxi’s (Amsterdam). Daarnaast treft het Rijk zelf een groot aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zoals differentiatie parkeertarieven en financieel stimuleren van zero emissie stadslogistiek. Met deze maatregelen2 voldoet naar verwachting ieder Nederlands stadscentrum voor het einde van 2018 aan de Europese grenswaarden.

De fijnstofknelpunten rond veehouderijen worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk in 2023 opgelost. Het merendeel van de fijnstofknelpunten zijn op te lossen met het treffen van gerichte maatregelen bij veehouderijen3. Hiervoor zijn bestaande technieken beschikbaar. Voor een enkel geval moet de oplossing hoogstwaarschijnlijk gevonden worden in verplaatsing van het bedrijf. Dit vergt meer tijd.

De resterende fijnstofknelpunten doen zich nog voor rond een aantal veehouderijen in Nederweert en Someren. Beide gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid om op grond van de Crisis- en herstelwet een aanvraag in te dienen. Dit is nodig om de knelpunten rond veehouderijen te kunnen aanpakken. De komende periode overleg ik met de gemeente Nederweert en Someren over de uitwerking van de aanpak.

Het maatregelenpakket zoals met de betreffende gemeenten is overeengekomen wordt opgenomen in de Aanpassing NSL 2018. Daar waar het Rijk financieel bijdraagt aan het treffen van gemeentelijke maatregelen, zullen bestuurlijke afspraken worden gemaakt.

De volgende stukken4 vormen de basis voor het horen van de Eerste en Tweede Kamer conform artikel 5.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer; Het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018, de Nota van Antwoord, het TNO-rapport en het Addendum. In het Addendum geef ik aan op welke punten ik voornemens ben het concept-kabinetsbesluit aan te passen naar aanleiding van de zienswijzen, het onderzoek van TNO en bestuurlijke overleggen. In het Addendum wordt aangegeven welke maatregelen in de Aanpassing NSL 2018 zullen worden opgenomen om op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen.

Ik streef naar publicatie van het besluit in de Staatscourant uiterlijk 30 september 2018, zodat het aangepaste NSL een jaar na het vonnis van de rechtbank Den Haag in werking treedt.

Ook wanneer de grenswaarden zijn gehaald, kunnen we niet stilzitten. Luchtverontreiniging leidt jaarlijks tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen. Daarom zet ik met het Schone Lucht Akkoord in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Zo werken we toe naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie en verminderen we het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging. Ik verwacht u het Schone Lucht Akkoord in het voorjaar van 2019 te kunnen aanbieden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.