Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830175 nr. 287

30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 287 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2018

In mijn brief van 30 oktober 2017 (Kamerstuk 30 175, nr. 268) over de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2017 heb ik de aanpassing van het NSL aangekondigd. De aanpassing van het NSL 2018 is een aanvulling op het huidige NSL; de reeds ingezette maatregelen en projecten blijven van kracht. Hierbij informeer ik u over de start van de zienswijzeprocedure en ga ik kort in op het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018.

Start zienswijzeprocedure

De zienswijzeprocedure voor het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 start op 27 maart en loopt tot en met 7 mei 2018. De tekst van het concept-kabinetsbesluit is onder andere in te zien op: www.platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018

Samenwerking

De afgelopen maanden heb ik intensief samengewerkt met de decentrale overheden waar volgens de monitoringsrapportage NSL 2017 knelpunten resteren. Ik wil deze overheden nadrukkelijk danken en mijn waardering uitspreken voor de getoonde medewerking. Ik kijk uit naar het vervolg van onze samenwerking, waarbij de laatste knelpunten worden opgelost en we gezamenlijk verder werken aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit ten behoeve van de volksgezondheid.

Aanpassing NSL 2018

Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) onder de Europese normen liggen. Er doen zich nog NO2-overschrijdingen voor langs een aantal drukke straten in binnensteden. De etmaalnorm voor PM10 wordt nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij.

In het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 is een knelpuntenanalyse toegevoegd waarin wordt ingegaan op de oorzaak van de overschrijdingen. Daarnaast is een aanvullend maatregelenpakket toegevoegd dat samen met de decentrale overheden tot stand is gekomen en er op gericht is dat zo snel mogelijk overal aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan. Ik heb er vertrouwen in dat er nu een goed pakket ligt. Om niets aan het toeval over te laten laat ik dit pakket parallel aan de zienswijzeprocedure voor de binnensteden doorrekenen en voeg ik waar nodig, samen met de decentrale overheden, aanvullende maatregelen toe. Tevens werk ik samen met de decentrale overheden aan de verdere invulling van de maatregelen om de resterende knelpunten in gebieden met intensieve veehouderij op te lossen. Uiteraard vindt ook hier doorrekening van maatregelen plaats, om te waarborgen dat knelpunten worden weggenomen.

Met deze aanpak zet ik in op snelheid en is er voldoende zekerheid dat het definitieve pakket het gewenste resultaat oplevert. Uw Kamer ontvangt het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 en de Nota van Antwoord naar aanleiding van de zienswijzeprocedure voor de zomer 2018, zodat spoedig daarna de Aanpassing NSL 2018 in werking kan treden.

Tot slot

Met de start van de zienswijzeprocedure van het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 wordt een belangrijke stap gezet naar het versneld oplossen van de knelpunten. Het karwei is echter nog niet af, dit is slechts een tussenstap. Het verbeteren van de luchtkwaliteit blijft mijn constante aandacht houden. De komende maanden werk ik verder aan de Aanpassing NSL 2018 en de uitvoering van de maatregelen. Daarnaast zetten we met het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit in op het permanent schoner maken van onze lucht. Ik informeer u op korte termijn over de aanpak van het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit en mijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad «Gezondheidswinst door schonere lucht».

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer