30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 234 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese emissie-eisen voor auto's geen betrekking hebben op maximumsnelheden boven 120 km/u en niets bekend is over de extra uitstoot van auto's die harder dan 120 km/u rijden;

verzoekt de regering, óf te voorzien in eigen emissienormen voor auto's die harder rijden dan 120 km/u, óf duidelijkheid te verschaffen hoe TNO en het RIVM de uitstoot van 130-snelwegen berekenen aan de hand van slechts één meetpunt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven