Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230175 nr. 136

30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005

Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN VAN GENT

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat luchtvervuiling in de buurt van snelwegen, provinciale wegen en drukke stadswegen astma kan veroorzaken, terwijl gezondheidseffecten bij kinderen ook al optreden bij gemeten concentraties fijnstof en NO2 ver onder de norm;

overwegende dat in het primair onderwijs 275 en 72 scholen binnen 300 meter van een snelweg, respectievelijk 50 meter van een provinciale weg staan;

overwegende dat er nog steeds scholen binnen deze grens bij worden gebouwd en uitgebreid, ondanks herhaalde pleidooien van gezondheidsdeskundigen voor een afstandsmaatregel van 300 meter van de snelweg en 50 meter van een provinciale weg of drukke stadsweg;

verzoekt de regering, om te bevorderen dat gemeenten GGD-advies inwinnen over de aan de lokale luchtkwaliteit gerelateerde gezondheidseffecten bij ruimtelijkeordeningsplannen voor gevoelige bestemmingen, en de Kamer hierover vóór 1 juni 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Van Gent