30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF

Voorgesteld 8 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door het verdwijnen van het Besluit Gevoelige Bestemmingen met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gemiddelden genomen worden om blootstelling aan zwevende deeltjes en stikstofdioxide te berekenen voor de gebruikers;

overwegende, dat basisscholen als gevoelige bestemmingen een andere positie innemen dan andere gevoelige bestemmingen gezien het feit dat de gebruikers slechts een deel van vijf etmalen op deze locatie verblijven;

overwegende, dat het tijdstip en de plaats van metingen van belang zijn voor blootstelling aan schadelijke stoffen;

overwegende, dat de lagere waarden die 's nachts en in het weekeinde gemeten worden geen effect hebben op de werkelijke belasting van kinderen gedurende de schooltijd;

verzoekt de regering om binnen de huidige meetsystematiek te streven naar gegevenslevering die de luchtkwaliteit bij scholen tijdens de feitelijke verblijfsduur zo nauwkeurig mogelijk in beeld brengt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Naar boven