Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930174 nr. 17

30 174
Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 10 februari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, vervalt artikel 89b, onderdeel e.

De puntkomma aan het slot van onderdeel d wordt gewijzigd in een punt.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk om een correctief referendum te organiseren over rijkswetten, waaronder rijkswetten tot goedkeuring van verdragen. Hiermee wordt ook de mogelijkheid geboden om referenda te houden over de belangrijkste verdragen in het kader van de Europese Unie.

Van Raak