Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930174 nr. 16

30 174
Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID ANKER

Ontvangen 9 februari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel B, wordt in artikel 89b na onderdeel b, onder verlettering van de overige onderdelen, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

c. voorstellen van wet tot verandering in de Grondwet;.

II

Artikel IV vervalt.

III

In artikel V wordt in artikel XXXI, eerste volzin, de zinsnede «128a, 133a en 137, zesde lid,» vervangen door: 128a en 133a.

In de derde volzin vervalt «en 137, zesde lid,».

Toelichting

De mogelijkheid om aanpassingen van de Grondwet referendabel te maken is volgens de indiener niet gewenst. De tweede lezing zoals in de huidige procedure tot Grondwetsherziening gebruikelijk is, verliest daardoor aan kracht. De bijzondere waarde van de Grondwet en de inbreuk op het representatieve stelsel is te groot. Dit amendement sluit het referendabel maken van grondwetswijzigingen uit.

Anker