Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730174 nr. 11

30 174
Voorstel van wet van de leden Duyvendak, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

nr. 11
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juli 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel III wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat luidt:

ARTIKEL IIIA

Na artikel 133 van de Grondwet wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat luidt:

Artikel 133a

1. Behoudens bij of krachtens de wet te stellen uitzonderingen, worden besluiten, houdende algemeen verbindende voorschriften, die door het waterschapsbestuur zijn genomen, en andere bij of krachtens de wet aan te wijzen besluiten van het waterschapsbestuur aan een beslissend referendum onderworpen onder de bij de wet aangewezen kiesgerechtigden voor het waterschapsbestuur, indien een bij de wet te bepalen aantal van deze kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar maakt, een en ander volgens bij of krachtens de wet te stellen regels.

2. Indien bij het referendum een meerderheid zich tegen het besluit van het waterschapsbestuur uitspreekt en deze meerderheid een bij wet te bepalen deel omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen, vervalt het besluit van rechtswege.

B

In artikel V wordt artikel XXXI als volgt gewijzigd:

1. Na «89a tot en met 89g, 128a» wordt toegevoegd: , 133a.

2. De zinsnede «anders worden vastgesteld dan voor artikel 128a» wordt vervangen door: anders worden vastgesteld dan voor de artikelen 128a en 133a.

Toelichting

Het toevoegen van een nieuw artikel 133a is toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag. Door deze toevoeging moet ook het additionele artikel over de inwerkingtreding worden aangepast.

Duyvendak

Kalma

Van der Ham