30 139
Veteranenzorg

nr. 66
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2010

Hierbij schets ik op verzoek van de vaste commissie voor Defensie de stand van zaken van het overleg over de schadeloosstelling van veteranen (verzoek van 19 januari 2010 met kenmerk 2010Z00699/2010D02592).

In december 2008 is in de werkgroep Post-actieven van het sectoroverleg Defensie vastgesteld dat tussen Defensie en de Centrales van overheidspersoneel geen overeenstemming kon worden bereikt over het voorstel met betrekking tot de volledige vergoeding van letselschade.

In deze periode is de Nationale Ombudsman bij dit onderwerp betrokken geraakt. Hij heeft in december 2008 het initiatief genomen tot het organiseren van een bijeenkomst van deskundigen over de afdoening van letselschade van veteranen. Sinds juni 2009 overleggen Defensie en de Centrales, onder leiding van de Nationale Ombudsman, over een regeling voor veteranen die schade hebben geleden als gevolg van militaire missies in het verleden. Het eerstvolgende overleg onder leiding van de Nationale Ombudsman is voorzien voor begin februari 2010.

Voorts wordt in het sectoroverleg Defensie gesproken over een regeling in de rechtspositie van militairen over de vergoeding van letselschade. Indien er een akkoord wordt bereikt over deze regeling, zal deze met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2007.

Alle partijen streven naar een spoedige oplossing.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

Naar boven