30 139
Veteranenzorg

nr. 65
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2009

Op 22 juni 2009 heb ik met de vaste commissie voor Defensie overlegd over de Veteranennota 2008–2009 (Kamerstuk 30 139, nr. 57). Daarbij is mij verzocht het publiek meer te betrekken bij de erkenning van en waardering voor actief dienende militairen, bijvoorbeeld door medaille-uitreikingen op publieke locaties te organiseren.

Mede namens de eerstverantwoordelijke minister van Defensie informeer ik u als volgt.

Ik onderschrijf het belang van militaire ceremonies, zoals beëdigingen en medaille-uitreikingen aan militairen die uitgezonden zijn geweest op publieke locaties of in aanwezigheid van publiek. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de erkenning van en waardering voor militairen niet alleen komt van Defensie maar van de hele Nederlandse samenleving.

Regelmatig worden op marktpleinen in het centrum van steden beëdigingen georganiseerd. In 2009 is dat gebeurd in Amersfoort, Ermelo, Maastricht, Mill en Kapelle. Ook in 2010 zullen dergelijke beëdigingen op publieke locaties worden gehouden. Tevens zijn voor 2010 in ieder geval twee uitreikingen van dapperheidonderscheidingen voorzien met een publiek karakter. De uitreiking van dapperheidonderscheidingen aan leden van speciale eenheden is daarvan uitgezonderd.

Voorts zal de komende jaren op verschillende plaatsen in Nederland, België en Frankrijk het invasiekoord worden uitgereikt aan militairen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Verder zal op de Nationale Veteranendag op 26 juni 2010 weer een aantal herinneringsmedailles onder publieke belangstelling op het Binnenhof worden uitgereikt.

Ten slotte worden nog ongeveer tien medaille-uitreikingen voorzien in verband met de deelneming aan missies. De grootschalige medaille-uitreikingen aan eenheden van de Task Force Uruzgan lenen zich echter om praktische redenen en vanwege de vereiste veiligheidswaarborgen niet voor een publieke ceremonie. Het gaat om bijeenkomsten met gemiddeld 1500 deelnemers en hun thuisfront. Naast deze grote medaille-uitreikingen worden jaarlijks zes uitreikingen van kleinere omvang georganiseerd voor deelnemers aan kleine missies, voor (groepen) individueel uitgezonden militairen en kleinere ISAF-eenheden. Daarvan zullen er twee een publiek karakter hebben.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

Naar boven