30 139
Veteranenzorg

nr. 62
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2009

Op 19 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht (kenmerk 30139-59/2009D50668) de Kamer te informeren over het aantal werkelijke veteranen dat lid is van een organisatie die is aangesloten bij het Veteranen Platform.

In mijn brief van 7 oktober 2009 (Kamerstuk 30 139, nr. 59) heb ik gemeld dat het Veteranen Platform op dat moment nog niet in staat was het ledenbestand onder te verdelen in veteranen en niet-veteranen. Inmiddels heeft het Veteranen Platform de inventarisatie van het ledenbestand voltooid. Volgens opgave van het Veteranen Platform is het totale aantal leden van de aangesloten organisaties thans 133 301, van wie 93 431 veteraan zijn. Hierbij moet wel worden aangetekend dat sommige veteranen lid zijn van meerdere organisaties en dat dubbeltellingen dus voorkomen.

Deze cijfers bevestigen dat het Veteranen Platform een belangrijke gesprekspartner is van Defensie bij de evaluatie van de uitvoering van het veteranenbeleid en de inventarisatie van de wensen en behoeften van veteranen.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

Naar boven