30 139
Veteranenzorg

nr. 54
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2009

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie (30 139, nr. 53/2009D01793) ontvangt u hierbij een afschrift van het convenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen1. Dit convenant heb ik op 15 juli 2008 ondertekend en vervolgens aangeboden aan de betrokken civiele zorginstellingen. Zij hebben het convenant eveneens ondertekend. Op 5 november 2008 is er ter gelegenheid daarvan een bijeenkomst met de bestuurders van de civiele zorginstellingen gehouden.

Met mijn brief van 22 december 2008 (30 139, nr. 53) heb ik u nader geïnformeerd over het Landelijk Zorgsysteem Veteranen en de convenanten die in dat kader met civiele zorginstellingen zijn gesloten. Daarbij ben ik tevens ingegaan op het advies van de Raad voor Zorg en Onderzoek over deze convenanten en de verdere uitwerking daarvan. Ik zal u daarover te zijner tijd nader informeren.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven