30 139
Veteranenzorg

nr. 39
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2008

In navolging van de toezegging tijdens het notaoverleg over het veteranenbeleid van 2 juli 2007 (Kamerstuk 30 139, nr. 33), ontvangt u bijgaand het protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen met lichamelijk onverklaarbare chronische klachten (LOK)1.

Het algemene protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen vormt de basis van dit protocol en is daarom eveneens als bijlage gevoegd. Tevens ontvangt u het protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, dienstverband en invaliditeit bij militairen met een posttraumatische stress stoornis, het PTSS-protocol. Hiermee wordt een gelijkvormige beoordeling van invaliditeit bij psychisch letsel mogelijk.

De protocollen zijn tot stand gekomen met behulp van externe deskundigen. Ook zijn de protocollen gepresenteerd aan de centrales van overheidspersoneel en aan de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek onder voorzitterschap van mevrouw Tiesinga-Autsema. De raad heeft de protocollen positief beoordeeld en is van mening dat Defensie met deze protocollen vooroploopt op het gebied van de beoordeling van psychische invaliditeit.

Een werkgroep zal de invoering van de protocollen begeleiden. Het streven is de scholing van de verzekeringsartsen en de validering van de protocollen de komende zomer te voltooien.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven