Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030139 nr. 226

30 139 Veteranenzorg

Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitwerking van het verzoek in de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer (Kamerstuk 30 139, nr. 216, dd. 2 juli 2019).

In de motie verzocht u de regering om met de Ministeries van Defensie, van Justitie en Veiligheid (JenV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke campagne te ontwikkelen die leidt tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) en hoe hiermee om te gaan. Deze brief stuur ik u daarom mede namens de Minister van JenV en de Staatssecretaris van VWS.

Zoals u wellicht weet, is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de «Hey, het is oké»-campagne gestart. Deze campagne heeft tot doel psychische aandoeningen te normaliseren en bespreekbaar te maken. Het is een meerjarige publiekscampagne die in januari 2018 is gestart in vervolg op de eerdere campagne vanaf 2016 «Omgaan met depressie». In eerste instantie was de campagne alleen gericht op depressie, vervolgens is deze verbreed met ook angststoornissen en mede naar aanleiding van de motie, zal de campagne voor 2020 worden verbreed naar alle psychische aandoeningen, waaronder ook PTSS.

Het uitbreiden van de reeds lopende publiekscampagne met het onderwerp PTSS is de aangewezen manier om brede bewustwording te organiseren voor dit belangrijke onderwerp. Om de aansluiting succesvol te laten verlopen zullen Defensie en JenV waar nodig details nader uitwerken met VWS.

Het alternatief, een separate publiekscampagne rondom PTSS, zal naar verwachting een onterecht stigmatiserend effect voor bepaalde (geüniformeerde) beroepsgroepen hebben. Dat is in mijn ogen onwenselijk. PTSS is immers één van de psychische aandoeningen die iedereen kan overkomen en is dus niet per se verbonden aan het beroep van politie, militair, brandweer of anderszins; integendeel, zo’n 7% van de bevolking krijgt ooit te maken met PTSS.

Op de website «Hey, het is oké» zullen de diverse psychische aandoeningen bij naam worden genoemd en wordt er ook doorverwezen naar de juiste hulp en informatie. Ik vind het bovenal waardevol dat ervaringsverhalen van mensen met PTSS kunnen worden gedeeld via de website. Daarbij kan een verwijzing worden gemaakt naar de juiste PTSS-hulp, zoals dit nu ook al gebeurt voor mensen met depressies en angstsyndromen. Zodra de eerste verhalen verschijnen op de website, zal ik hierover een nieuwsbericht laten uitgaan.

Ik deel de mening van de Kamer dat de algemene bewustwording van mentale problemen waaronder PTSS dient te worden versterkt. Door de aansluiting van Defensie en JenV bij de landelijke campagne «Hey, het is oké» delen we ervaringen tussen ministeries en zetten we stappen naar het breder bespreekbaar maken en voorkomen en verminderen van dit soort problemen.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten