30 139 Veteranenzorg

Nr. 110 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 29 november 2012

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 2 oktober 2012 over de zorg voor militairen (Kamerstuk 30 139, nr. 105).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 november 2012 (Kamerstuk 30 139, nr. 109). Bij deze beantwoording ontbraken de antwoorden op vraag 13, 14 en 15. De ontbrekende vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Ten Broeke

De adjunct-griffier van de commissie, Dekker

13

Hoeveel procent van de uitgezonden militairen, uitgesplitst in landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee, vult de vragenlijst in? Kunt u een overzicht geven van het totaal aantal verstuurde nazorgvragenlijsten in 2009, 2010, 2011 en 2012 uitgesplitst per krijgsmachtdeel?

Respons militairen in 2010.
 

Respons aantal

Totaal uitgenodigd

Respons percentage

CZSK

605

1 311

46

CLAS

1936

4 280

45

CLSK

632

1 311

48

Kmar

190

306

62

Totaal

3 363

7 208

47

Respons militairen in 2011.
 

Respons aantal

Totaal uitgenodigd

Respons percentage

CZSK

542

1 567

35

CLAS

891

1 763

51

CLSK

654

927

71

Kmar

133

225

59

Totaal

2 220

4 482

50

Respons militairen tot en met oktober 2012.
 

Respons aantal

Totaal uitgenodigd

Respons percentage

CZSK

186

548

34

CLAS

360

732

49

CLSK

365

671

54

Kmar

135

206

66

Totaal

1 046

2 157

48

Toelichting

Vanaf 2010 gebruikt Defensie digitale vragenlijsten. De registratie van het aantal verstuurde vragenlijsten is daarom beschikbaar vanaf 2010.

14

Hoeveel procent van de relaties van de militairen, uitgesplitst in landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee, heeft de vragenlijst teruggestuurd? ? Kunt u een overzicht geven van het totaal aantal verstuurde nazorgvragenlijsten aan relaties in 2009, 2010, 2011 en 2012 uitgesplitst per krijgsmacht deel?

Respons thuisfront 2012 (tot en met oktober)
 

Respons aantal

Totaal uitgenodigd

Respons percentage

CZSK

91

548

17

CLAS

190

732

26

CLSK

144

671

21

Kmar

65

206

32

Totaal

490

2 157

23

Toelichting

De respons van relaties is in 2009 en 2010 niet geregistreerd. In 2011 is 21 procent van 7 624 vragenlijsten ingevuld. Deze kunnen niet worden uitgesplitst naar krijgsmachtdeel.

15

Hoeveel procent van de uitgezonden militairen, uitgesplitst in landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee, hebben een gesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker of de geestelijke verzorger? Kunt u een overzicht geven van het totaal aantal uitgezonden militairen in 2009, 2010, 2011 en 2012 uitgesplitst per krijgsmachtdeel?

Gemiddeld percentage geregistreerde terugkeergesprekken per operationeel commando.
 

2009 t/m 2012

CZSK

14,8

CLAS

34,5

CLSK

34,6

Kmar

33,5

Toelichting

In de tabel is het gemiddelde percentage weergegeven van geregistreerde gesprekken. Gesprekken die met geestelijke verzorgers worden gevoerd, worden niet geregistreerd in het informatiesysteem. Een militair is niet verplicht deel te nemen aan een terugkeergesprek. Commandanten moedigen deelneming aan deze gesprekken wel aan.

Totaal aantal uitgezonden militairen
 

2009

2010

2011

2012*

CZSK

1 354

1 669

776

912

CLAS

5 803

2 660

1 133

641

CLSK

1 801

1 154

952

433

Kmar

445

253

235

85

Totaal

9 403

5 736

3 096

2 071

*aantal militairen waarvan de uitzending in 2012 is beëindigd.

Naar boven