Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530139 nr. 1

30 139
Veteranenzorg

nr. 1
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2005

Hierbij ontvangt u de integrale nota Veteranenzorg zoals toegezegd tijdens het overleg over de Personeelsbrief 2004 op 22 november 2004. Tevens is het advies van prof. dr. B. P. R. Gersons gevoegd1 getiteld «Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen». Dit advies heb ik vandaag officieel in ontvangst genomen.

Defensie is in de gelegenheid geweest het advies van prof. Gersons vooruitlopend op publicatie te bestuderen en te betrekken bij de Veteranennota. Ik neem de aanbevelingen daaruit over. Zo zal Defensie de geestelijke gezondheidszorg herinrichten en zorgdragen voor één krijgsmachtbrede organisatie die al in 2006 van start moet gaan. Ook de organisatie van kennis en onderzoek over geestelijke gezondheidszorg zal op een nieuwe leest worden geschoeid. Met maatregelen als deze kom ik tegemoet aan de bezorgdheid van de Kamer die herhaaldelijk aandacht heeft gevraagd voor deze zorg. Het lid Eijsink stuurde mij recent bijvoorbeeld nog een gespreksverslag van haar bezoek bij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers over Post Traumatische Stress Stoornis.

Verder gaat de nota in op de zorg voor actief dienende militairen die zijn of worden uitgezonden. De kwaliteit van deze zorg wordt verbeterd door deze verder te standaardiseren en in protocollen vast te leggen. Tevens worden in deze nota maatregelen getroffen voor militaire dienstslachtoffers, zoals de Kamer in november 2004 is toegezegd. Ook deze maatregelen moeten in 2006 hun beslag krijgen.

Het beroep van militair is geen gewoon beroep. Prof. Gersons spreekt in dit kader van een hoog-risico beroep. De militair kan bij de uitvoering van zijn taken te maken krijgen met fysieke bedreigingen en met grootschalig menselijk lijden. Het blijkt dat dit voor de meeste militairen – gelukkig – geen nadelige gevolgen oplevert.

Maar er is een beperkte groep waarvoor die zware omstandigheden wel negatieve gevolgen voor de gezondheid of het geestelijk welzijn hebben. Defensie beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om deze gevolgen onder ogen te zien en daaraan wat te doen. Deze integrale nota Veteranenzorg vormt daarvan de weerslag.

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.