30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2010

De commissie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op 7 oktober 2010 (2010.Z11724/.D38930) aan mijn ambtsvoorganger het verzoek gedaan om de Kamer te informeren over de voortgang in het dossier funderingsproblematiek sinds de aanbieding van het Manifest voor Funderingsherstel op 9 oktober 2009. Sindsdien is het volgende gebeurd.

Bespreking met de Tweede Kamer

Op 1 februari 2010 heeft de toenmalige minister voor WWI uw Kamer zijn schriftelijke reactie op het Manifest gegeven (TK, vergaderjaar 2009–2010, 30 136, nr. 33). Hij is daarbij met name ingegaan op de aspecten in het Manifest die aan het Rijk waren gericht. In een Algemeen Overleg op 25 maart 2010 (kamerstuk 26 956, nr. 71) is deze brief besproken. Hierbij zijn geen nieuwe toezeggingen gedaan. De stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen in deze brief is als volgt.

BTW-verlaging

In het Manifest werd gevraagd om het BTW-tarief voor funderingsherstel te verlagen van 19% naar 6%. Inmiddels heeft het vorige kabinet deze verlaging mogelijk gemaakt voor de periode tot 1 juli 2011. Dit is gebeurd in het kader van de voorjaarsnota (TK, vergaderjaar 2009–2010, 32 395, nr. 14) door middel van een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Hieronder valt ook het herstel van de fundering.

Kennisoverdracht

In genoemde brief van 1 februari jongstleden is aangegeven dat er overleg zal plaatsvinden met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), met als doel de kennisoverdracht over de aanpak van de funderingsproblematiek tussen gemeenten te bevorderen. Dit overleg heeft plaatsgevonden en heeft er in geresulteerd dat VBWTN op bijeenkomsten, in correspondentie en op haar website aandacht heeft geschonken aan recente ontwikkelingen rond de funderingsaanpak. Bovendien heeft VBWTN de gemeentelijke diensten Bouw- en Woningtoezicht gewezen op de folder voor kopers van risicopanden, die VROM in 2010 samen met de VNG heeft uitgebracht. Overigens is VBWTN onlangs gefuseerd met het Centraal Overleg Bouwconstructies. Dit zal de kennisoverdracht tussen gemeentelijke bouwinspecteurs en constructeurs over het herstel van funderingen vergemakkelijken.

Eindevaluatie

In 2001 heeft het ministerie van VROM € 20 miljoen ter beschikking gesteld voor de funderingsaanpak in zes gemeenten met excessieve financieringsproblemen. Deze aanpak wordt geëvalueerd, zoals toegezegd in de brief van 1 februari 2010. Het betreffende rapport zal binnenkort worden afgerond. Ik zal u deze evaluatie in februari 2011 toezenden.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Naar boven