Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530111 nr. 78

30 111 Topinkomens

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2015

Pier Eringa wordt de nieuwe president-directeur van ProRail. De heer Eringa heeft een lange staat van dienst en is een ervaren en veelzijdig bestuurder in het publieke domein waaronder binnen de spoorsector (NS). De kwaliteiten van de heer Eringa passen uitstekend binnen de profielschets die specifiek is opgesteld in het kader van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA).

ProRail en de LTSA

ProRail staat de komende jaren voor de complexe opgave om concreet invulling te geven aan de LTSA. Doel van de LTSA is kwaliteitsverbeteringen voor treinreizigers en goederenverladers te realiseren. Zo moeten de kwaliteit en beschikbaarheid van de infrastructuur verder omhoog en de samenwerking met vervoerders, decentrale overheden en consumentenorganisaties nog hechter.

Deze opgave stelt hoge eisen stelt aan de functie van president-directeur.

De heer Eringa zal hier vanaf 1 april 2015 invulling aan geven.

Bezoldiging

De reden dat ik uw Kamer informeer over deze benoeming, is dat de heer Eringa een beloning zal ontvangen van € 207.000. Deze ligt hoger dan de beloning zoals vastgesteld in het bezoldigingbesluit ProRail, te weten € 188.000 (exclusief vergoedingen). Gezien de hierboven geschetste opgave waarvoor ProRail zich gesteld ziet, vind ik deze beloning gerechtvaardigd.

Zijn totale bezoldiging, bestaande uit de beloning van € 207.000 met daarbij een onkostenvergoeding, een werkgeversdeel pensioen en een auto van de zaak, blijft onder de norm van € 230.474 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), waaraan het bezoldigingsbeleid van ProRail is gekoppeld.

Er gelden aparte regels voor beloningen van bestuurders van bedrijven waarin de Staat een deelneming heeft, zoals ProRail. De beloning van Eringa is conform het beloningsbeleid dat is vastgelegd in de Nota Deelnemingenbeleid rijksoverheid 2013. ProRail valt in de categorie Publiek van het staatsdeelnemingenbeleid en mag een eigen bezoldigingsbeleid vaststellen. In 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Railinfratrust BV besloten het bezoldigingsbeleid voor het statutair bestuur per 1 januari 2012 aan te passen. Besloten is de variabele beloning af te schaffen en om te zetten naar een uitsluitend vaste component, hetgeen betekent dat de heer Eringa niet in aanmerking zal komen voor een bonus. Hierover is uw Kamer geïnformeerd op 2 juli 2012 (Kamerstuk 29 984, nr. 310).

De eventuele ontslagvergoeding is vastgesteld op basis van de WNT en bedraagt € 75.000. De heer Eringa ziet daarmee af van een ontslagvergoeding van een jaarsalaris conform het bezoldigingsbesluit ProRail op basis van de Corporate Governance Code.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld