Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930111 nr. 40

30 111
Topinkomens

nr. 40
MOTIE VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER C.S.

Voorgesteld 18 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de zorgsector bestaat uit een aantal deelsectoren (ziekenhuizen, zowel topklinische als streekziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten, verpleging, verzorging, thuiszorg);

overwegende, dat er sprake is van een grote variëteit aan functiezwaartes voor bestuurders binnen de zorgsector;

overwegende, dat een substantieel voordeel van het coderegime is dat er niet enkel één maximum geldt, maar dat er verschillende maxima kunnen worden vastgesteld, afhankelijk van de functiezwaarte;

overwegende, dat de honorering van de bestuurders voor elke categorie van functiezwaarte dient te worden genormeerd;

overwegende, dat de huidige salarisadviesregelingen al zo’n 15 categorieën functiezwaartes kennen;

verzoekt de regering het voorgestelde coderegime voor de zorgsector vorm te geven met een transparante en objectiveerbare indeling in functiezwaartes, een salarismaximum per functiezwaarte en met voorts een voldoende aantal categorieën van functiezwaartes, waarbij als maximum 130% van het huidige ministersalaris leidend is en waarbij uitzonderingen in de hoogste functiegroepen zo dicht mogelijk bij deze norm blijven;

verzoekt de regering voorts de Kamer te informeren over het uiteindelijke aantal functiecategorieën die in de zorgsector zullen gaan gelden en de daarbij voor te stellen beloningsregimes,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-van der Meer

Anker

Kalma