30 111 Topinkomens

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP

Voorgesteld 17 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft aangekondigd de Wet normering topinkomens (WNT) in 2020 te evalueren;

constaterende dat de effecten van de WNT op het aantrekken van nieuwe mensen in de (semi-)publieke sector niet in de huidige jaarrapportages van de WNT naar voren komen;

verzoekt de regering, in aanloop naar de evaluatie van de WNT, aan te geven hoe de jaarrapportages WNT cijfermatiger onderbouwd kunnen worden en daarbij te betrekken: cijfers over gesprekken met raden van commissarissen van de betrokken instellingen en wervings- en selectiebureaus, arbeidsmobiliteit en het salarisverschil tussen de publieke en private sector, en de Kamer daarover voor het komende zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Naar boven