Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630096 nr. 16

30 096
Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)

nr. 16
MOTIE VAN HET LID VAN BEEK C.S.

Voorgesteld 28 september 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voorstelt het gebruikersdeel ozb op woningen af te schaffen;

constaterende, dat gemeenten voor het daardoor geleden financieel nadeel voor het jaar 2006 worden gecompenseerd;

constaterende, dat sommige gemeenten door de gekozen systematiek voor de jaren na 2006 een financieel nadeel blijven houden;

van mening, dat dit niet overeenkomstig gewekte verwachtingen is;

verzoekt de regering het financieel nadeel dat voor gemeenten na 2006 ontstaat ongedaan te maken door, na overleg met de VNG, te kiezen voor een andere systematiek bij de invoeging in het Gemeentefonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beek

De Pater-van der Meer

Bakker