Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630080 nr. 77

30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2015

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de zesentwintigste voortgangsrapportage aan over het programma Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

De realisatie van de Ruimte voor de Riviermaatregelen verloopt voorspoedig: hoogwatergeulen en nevengeulen in de uiterwaard krijgen hun vorm; nieuwe dijken zijn aangelegd en oude dijken worden doorgegraven; nieuwe bruggen worden opengesteld en recreatieve paden worden ontsloten. De ruime meerderheid van de projecten gaat richting afronding.

2015 en 2016 zijn de oogstjaren voor het programma Ruimte voor de Rivier: een blauwe loper wordt letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van de projectmijlpalen. Samen met alle betrokken overheden en initiatiefnemers leiden de inspanningen er toe dat we de tweede helft van 2015 naar verwachting bij veertien projecten de mijlpaal waterveiligheid zullen bereiken. Aansprekende projecten zijn o.a. de ontpoldering Noordwaard en Dijkteruglegging Lent. In 2016 volgen nog acht projecten. Voor een aantal projecten zal op korte termijn décharge worden verleend. Dat betekent dat de initiatiefnemer de doelstellingen op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit heeft bereikt en de maatregel volledig afgerond is.

Door de uitvoering van Ruimte voor de Rivier is binnendijkse grond buitendijks geworden. Om de realisatie van de PKB voortvarend te laten verlopen en de grote voorziene impact op de eigenaren van de nieuwe buitendijkse gronden te ondervangen, is in 2006 de «Regeling Inundatieschade – schadevergoeding Ruimte voor de Rivier voor nieuwe buitendijkse gebieden» opgesteld. Met deze regeling wordt eventuele toekomstige overstromingsschade vergoed en bestaat er de mogelijkheid voor eigenaren, die een zogeheten inundatieovereenkomst gesloten hebben, om hun eigendommen te koop aan te bieden aan de Staat.

De kosten die voor deze regeling worden gemaakt, vallen niet binnen de scope van het programma Ruimte voor de Rivier en derhalve buiten het programmabudget. Ik werk aan een voorstel om in de ontwerpbegroting 2017 een langjarige reservering te treffen binnen de programmaruimte van het Deltafonds om financiële gevolgen voortkomend uit de Regeling Inundatieschade te voorzien van dekking.

In deze voortgangsrapportage, waarvan de aanbieding helaas enige vertraging heeft opgelopen, informeer ik u ook over een fout die is gemaakt bij het omzetten van een aantal inhuurcontracten. Om personele- en inhuurtaakstellingen in te vullen én vanuit het belang van tijdige realisatie van de hoogwaterveiligheid is een deel van de lopende inhuurcontracten in de verslagperiode omgezet naar een uitbestedingscontract. Daarbij is echter niet de vereiste meervoudige marktbenadering toegepast. Hierop is direct actie ondernomen waarbij een deel van de betreffende contracten gecorrigeerd is. Tevens zijn maatregelen genomen om een dergelijke situatie in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. De ADR zal door de gemaakte fout een controleverklaring met beperking afgeven.

Het programma Ruimte voor de Rivier nadert zijn afronding, maar dat betekent niet dat we in Nederland klaar zijn met het werken aan waterveiligheid. Ook andere programma’s zoals Maaswerken, Stroomlijn en het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma dragen bij aan een verbeterde waterveiligheid. Deze programma’s worden krachtig doorgezet en bevinden zich allen in de realisatie- en/of planfase. Nederland wordt daarmee steeds veiliger. In 2017 gaat de nieuwe normering in het kader van het Deltaprogramma van start. Hiermee start weer een nieuwe fase in de continue en stelselmatig aanpak van het verbeteren van de waterveiligheid in ons land.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl