Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530080 nr. 71

30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2014

Conform de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de vierentwintigste voortgangsrapportage aan over het programma Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.

Voortgang in de verslagperiode

Het programma is volop in realisatie, met een scherpe focus op planning, kostenbeheersing en risicomanagement. Dit is terug te zien in de voortgang van het programma. De fysieke resultaten van de ingrepen in de projectgebieden worden zichtbaar. Beelden van maatregelen in uitvoering komen terug in nationale en internationale publiciteit over het programma.

Variantkeuze

Voor alle maatregelen is een SNIP2A-beslissing genomen.

Uitvoeringsfase

In de verslagperiode zijn geen projectbeslissingen genomen. Alleen voor een onderdeel van maatregel Dijkverbering Lek/ Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden moet de projectbeslissing (SNIP3) nog worden genomen. Dit gebeurt naar verwachting in de tweede helft van 2014.

Bij vier maatregelen is het werk gegund in de verslagperiode. Na afloop van de verslagperiode vond de gunning van maatregel IJsseldelta plaats.

Bereiken van het waterveiligheidsniveau

Het waterveiligheidsniveau is al gerealiseerd voor zes maatregelen. Van drie maatregelen wordt verwacht dat zij in de tweede helft van 2014 de mijlpaal waterveiligheid bereiken. In 2015 zal er een piek zijn waarbij voor nog eens vijftien maatregelen het waterveiligheidsniveau wordt gerealiseerd (inclusief de twee dijkverbeteringen onder regie van HWBP betreft dit zeventien maatregelen).

In vorige verslagperiodes was gemeld dat de doelstelling waterveiligheid bij Dijkverlegging Voorsterklei naar verwachting in 2016 zou worden gerealiseerd. Deze verwachting is bijgesteld naar 2015. Per saldo zal bij acht maatregelen de beoogde waterveiligheid eind 2015 waarschijnlijk nog niet gerealiseerd zijn. Dit is één maatregel meer dan in de vorige verslagperiode gemeld is. Het betreft Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (het Reevediep in combinatie met de zomerbedverdieping Beneden-IJssel), de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de dijkverlegging Cortenoever, de dijkverbetering Nederrijn/Betuwer/Tieler- en Culemborgerwaard, de twee dijkverbeteringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard), de Uiterwaardvergraving Scheller-en Oldeneler Buitenwaarden (nieuw) en de Dijkverlegging Westenholte (nieuw).

Tot nu toe werd u uitsluitend over de datum van het behalen van de mijlpaal «waterveiligheid» (de eerste doelstelling van het programma Ruimte voor de Rivier) geïnformeerd. Vanaf heden informeer ik u ook over het behalen van de mijlpaal «oplevering». Op dat moment is ook de doelstelling ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd (de tweede doelstelling van het programma), is al het aanlegwerk van de aannemer opgeleverd en heeft de realisator van alle beheerders de verklaring dat het gerealiseerde areaal wordt geaccepteerd. Indien de mijlpaal oplevering is genomen, vindt u deze informatie bij de toelichting op de maatregel zelf (paragraaf 4.2.4).

Na de mijlpaal oplevering vindt nog de mijlpaal «finale kwijting» plaats. U wordt hierover niet per maatregel geïnformeerd, aangezien het in feite alleen de administratieve afronding betreft. Bij afronding van het gehele programma wordt op programmaniveau aan u gemeld dat de finale kwijting van de maatregelen afgerond is.

Om vast te stellen of aan de waterveiligheidsopgave uit de PKB wordt voldaan, wordt in de voortgangsrapportage melding gemaakt van de resultaten van de uitgevoerde pakkettoets. Er zijn enkele wijzigingen in ontwerpen die consequenties hebben voor de waterstandsdaling. Uit de pakkettoets blijkt dat de waterstanden op of onder de lijn van de PKB Ruimte voor de Rivier blijven.

Berging op het Volkerak-Zoommeer

Door inzet van het Volkerak-Zoommeer als waterberging, ontstaan er hogere waterstanden in het regionale watersysteem. Een aantal regionale keringen moet daarom mogelijk worden verhoogd en/of extra worden versterkt, teneinde de waterberging veilig te laten verlopen. Het waterschap heeft vorige verslagperiode aangegeven dat er aanzienlijk meer werkzaamheden aan de regionale keringen verricht dienen te worden dan in een eerdere fase verwacht was. Ik voer gesprekken met het waterschap over de uitwerking hiervan. Ik verwacht u hierover in de volgende VGR te kunnen informeren.

Kribverlagingen Waal

De uitvoeringsgerelateerde problemen met betrekking tot afwijkingen van de areaalgegevens bij (fase 3 van) het project Kribverlagingen Waal zijn opgelost. Dit heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst, waarin de plannings- en financiële consequenties zijn opgenomen.

De werkzaamheden voor de kribverlagingen zijn hervat. De bouw van de langsdammen is in volle gang.

Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (bij Zwolle)

Realisator en opdrachtnemer hebben de discussie over het contract, mede in relatie tot de verleende vergunningen, afgerond. In een overeenkomst is vastgelegd dat de mijlpaal waterveiligheid uiterlijk eind 2016 is gehaald. Daarnaast zijn de extra kosten verrekend als gevolg van deze discussie. Er zijn nog risico’s met betrekking tot grondverzet. Hier worden beheersmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er nieuwe vertraging optreedt.

Budget

Het programmabudget bedraagt per 30 juni 2014 € 2.370,3 miljoen. De raming bedraagt € 2.330,2 miljoen met een bandbreedte van 6,8%.

NURG

Hoewel NURG-projecten geen onderdeel zijn van het PKB-basispakket (met uitzondering van de maatregel Millingerwaard), zijn zij wel noodzakelijk voor het realiseren van de in de PKB opgenomen veiligheidsdoelstelling. In de vorige VGR heb ik u bericht dat er verschillende scenario’s uitgewerkt zouden worden met als doel de oplevering van de NURG-maatregel Afferdensche en Deestsche waarden naar voren te halen. Een versnelling blijkt aanzienlijke meerkosten met zich mee te brengen. Tevens zijn er nog verschillende risico’s waardoor het onzeker blijft of de gestelde doelen eind 2015 kunnen worden bereikt.

Daarom wordt het project zonder versnelling herstart, met als streven realisatie van de gestelde doelen uiterlijk vóór eind 2018. Voor de KRW-doelstelling is een omwisseling met andere projecten in gang gezet.

Daarnaast heb ik in de vorige verslagperiode gemeld dat de NURG-maatregel Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden (met onder andere de volgende deelprojecten: Oevergeul Bovenrijn, Bylandse waard en Lobberdense waard) vertraagd is.

Ik heb in de afgelopen verslagperiode onderzocht of er maatregelen te nemen zijn die het mogelijk maken om de volledige taakstelling voor waterveiligheid toch eind 2015 te realiseren. In VGR25 zal ik u hierover nader berichten.

Het aanwijzingsbesluit Rijntakken Natura 2000 is vastgesteld en daarmee kan de realisatie van de projecten Bylandse waard en Lobberdense waard voor eind 2015 plaatsvinden.

Stroomlijn

Het onderhoud van de vegetatie in de uiterwaarden is van belang voor voldoende afvoercapaciteit van de rivieren. Met het project Stroomlijn wordt de vegetatietoestand op orde gebracht. Stroomlijn draagt, net als NURG, bij aan het bereiken van de waterveiligheidsdoelstellingen van de PKB. Op 30 juni 2014 waren er in totaal 18 maatregelen door Natuur Beherende Organisaties afgerond. Volgens planning zullen er in 2014 nog drie maatregelen worden opgeleverd en in 2015 de overige twee maatregelen van Fase 1 en 2, verspreid over het gehele rivierengebied op terreinen in beheer van Natuur Beherende Organisaties. Het wegwerken van achterstallig veiligheidsbeheer van de overige gebieden (in eigendom van particulieren, bedrijven, overheden en natuurbeherende organisaties) wordt in de periode 2015–2016 uitgevoerd, waarna oplevering (van fase 3) in 2017 geschiedt.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.