Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330080 nr. 64

30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2013

Het programma Ruimte voor de Rivier is door u aangewezen als groot project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische zaken, de eenentwintigste voortgangsrapportage1. Deze rapportage gaat over de tweede helft van 2012.

Voortgang in de verslagperiode

In de verslagperiode heb ik voor de volgende maatregelen een projectbeslissing genomen:

  • de zomerbedverlaging Beneden-IJssel

  • de hoogwatergeul bij Kampen

  • de berging op het Volkerak-Zoommeer

  • de dijkverbeteringen bij de Nederrijn en Lek

  • de extra uiterwaardvergraving Millingerwaard.

Daarmee is per 31 december 2012 voor 32 van de 34 maatregelen een projectbeslissing genomen en is de realisatiefase gestart. Dit betreft 97% van het PKB-budget voor de realisatiefase.

71% van de bestemmingsplannen is onherroepelijk geworden. Op 31 december 2012 was 70% van het PKB-realisatiebudget gegund.

Scopewijziging

In de verslagperiode heeft één scopewijziging plaatsgevonden. Het betreft de bypass Kampen en de zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De zomerbedverlaging zoals opgenomen in de PKB kan niet in zijn geheel worden gerealiseerd. In aanvulling op een verkorte zomerbedverlaging moet de bypass Kampen worden ingezet om de korte termijn waterveiligheidsdoelstelling te bereiken. Staatssecretaris Atsma heeft op 13 september 2012 een projectbeslissing genomen waarbij besloten is de projecten verkorte zomerbedverlaging en de (beperkte) bypass Kampen gecombineerd uit te voeren en zowel de verkorte zomerbedverlaging als de bypass Kampen onderdeel uit te laten maken van de PKB Ruimte voor de Rivier. Ten behoeve van de wijziging van het basispakket van de PKB zal een procedure worden doorlopen. De oorspronkelijke zomerbedverlaging wordt uit het basismaatregelenpakket van de PKB verwijderd.

Bereiken van de hoogwaterveiligheid

Bij zeven maatregelen zal, naar de huidige inzichten, de beoogde waterveiligheid eind 2015 waarschijnlijk nog niet gerealiseerd zijn. Dit betreft de bypass Kampen in combinatie met de zomerbedverdieping Beneden-IJssel, de hoogwatergeul Veessen- Wapenveld, de twee dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, de dijkverbetering Nederrijn/ Betuwer/ Tieler- en Culemborgerwaard en de twee dijkverbeteringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Betuwe/ Tieler- en Culemborgerwaard).

Budget

Het programmabudget bedraagt per 31 december 2012 € 2282,9 miljoen. De raming bedraagt € 2272,7 miljoen met een bandbreedte van 8,1% (was in VGR19 9,8 procent). Dit betekent dat de verwachte uitgaven zullen uitkomen tussen de € 2,2 en € 2,4 miljard.

Stroomlijn

De aanpak voor de inhaalslag van het vegetatieonderhoud van het rivierengebied is in oktober 2012 verankerd in een beleidsbrief, ondertekend door voormalig Staatssecretarissen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In de verslagperiode zijn de eerste drie maatregelen door de initiatiefnemers Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied afgerond.

Evaluatie

Naar aanleiding van de «Tussenevaluatie PKB Ruimte voor de Rivier» van augustus 2011 is besloten om de voortgang van het programma extern te laten evalueren op het moment dat ongeveer 75% van de doorlooptijd van het programma is verstreken (in het eerste kwartaal van 2013). Op 18 maart jongstleden is de evaluatie afgerond. De belangrijkste conclusie is dat het programma op koers ligt. De beoogde bescherming tegen hoogwater zal door het programma Ruimte voor de Rivier worden gerealiseerd evenals de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Het ter beschikking gestelde budget is toereikend, terwijl de planning nagenoeg wordt gehaald. Van de 34 maatregelen wordt een aantal maatregelen na 2015 afgerond, maar dat is voor een programma van ruim € 2 miljard, waarbij veel publieke partijen betrokken zijn, en veel (soms tegenstrijdige) belangen spelen, een goede prestatie, zo is de conclusie. De evaluatie is als bijlage bijgevoegd.

Pakkettoets

Elk jaar wordt een «pakkettoets» gedaan om vast te stellen of wordt voldaan aan de veiligheidsopgave uit de PKB. Dat gebeurt aan de hand van (samenhangende) berekeningen van de afvoerverdeling en de effecten op de waterstanden van alle ontwerpen waarvoor een projectbeslissing is genomen. De resultaten van de vijfde pakkettoets zijn in februari 2013 beschikbaar gekomen. In het benedenrivierengebied zijn ten opzichte van 2012 geen veranderingen geweest en zijn geen nieuwe pakketsommen gemaakt. Voor het bovenrivierengebied zijn nieuwe ontwerpen toegevoegd en nieuwe berekeningen gemaakt.

De belangrijkste conclusie is dat over het geheel genomen voldaan wordt aan de veiligheidsopgave uit de PKB. Op twee locaties, op de Neder-Rijn bij Wageningen en op het Pannerdensch Kanaal, is er ten opzichte van de vorige pakkettoets minder waterstanddaling dan verwacht. Onderzocht wordt hoe met deze situatie dient te worden omgegaan. Daarover wordt gerapporteerd in VGR22.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede kamer